Заповеди № РД-480 до № РД-494 - за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. "Публичен търг с тайно наддаване"

    Заповеди за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска собственост, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изтелглете Заповедите -- ТУК:

====================================