ЗАПОВЕД №РД-78 -- Отмяна на заповеди №№РД-69; РД-70 и РД-71 -- за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя -- 29022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-78
гр. Годеч, 29.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с докладна записка от Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, регистрирана в деловодната система на Община Годеч с вх. № 93.00-44 от 28.02.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Отменям мои заповеди поради издължаване на годишните наемни цени от наемателите, както следва:
заповед № РД-69 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5324 от 29.12.2021 г. с наемател г-жа Илияна Петрова Кирилова;
заповед № РД-70 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5152 от 29.07.2019 г. с наемател г-н Любомир Костадинов Йорданов и
заповед № РД-71 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя № 5260 от 29.12.2020 г., № 5267 от 09.03.2021 г. и № 5325 от 16.12.2021 г. с наемател г-н Кристиан Ивайлов Петров.
II. Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази гореописаните договори в електронната система ,,Е-Община” и електронния регистър.
III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № РД-13 от 18.01.2024 г. на Кмета на Община Годеч/

===========================