ОБЯВЯВА на Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 2024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-76 от 29.02.2024 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения №16 и №17 от 26.01.2024 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А :

        Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч.
      Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
        Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ: от 01.03.2024 г. до 11.03.2024 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
      Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието. Образците могат да бъдат получени от деловодството на Община Годеч.
      Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
          Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.

Приложение №2 - изтеглете от ТУК:

29.02.2024г.

============================================