ПРОТОКОЛ на комисия във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ -- проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 1 и 4 по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд към 02.2024г.

П Р О Т О К О Л

на комисия назначена със Заповед № РД-22/31.01.2024 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол на комисията
Допълнение към протокола
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
=============================