ОБЯВА - Конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, ул.“Градина“ №1, ЕИК: 000770030

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
_____________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

        В изпълнение на Решение № 12, взето по Протокол № 1 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Годеч и във връзка с чл. 40, ал.1 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала, комисията, назначена със Заповед  № 69 / 18.02.2021 г. на кмета на община Годеч
ОБЯВЯВА :
I. Конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, ул.“Градина“ №1, ЕИК: 000770030. Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2. представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.

II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. да имат завършено висше образование, образователна степен - магистър;  специалност: медицина с призната специалност;
3. да имат най-малко пет години професионален опит като лекар;
4. да не са поставени под запрещение;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие;
7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. да не  заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
11. да не  извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. заявление за участие в конкурса – по образец;
2. автобиография – европейски формат;
3. документ за самоличност – копие;
4. свидетелство за съдимост;
5. копия от: диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация;
6. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар;
7. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили трудовата си дейност;
7. декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия – по образец.
8. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – по образец.
9. бизнес програма за развитие на дейността на „Медицински център - Годеч” ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик №2, поставен в плика с документите. Програмата следва да бъде в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:
– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Медицински център - Годеч” ЕООД;
– тенденции и възможности за развитие на „Медицински център - Годеч” ЕООД;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Медицински център - Годеч” ЕООД;
– приложимост и етапи за реализацията на програмата.
 За участие в конкурса се подават два отделни непрозрачни плика, както следва:
1. Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата документи за участие в конкурса.
2. Плик №2 съдържа бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.
Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Годеч и се завеждат по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава документ, в който се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
  IV. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:
Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелства, станали им известни във връзка с конкурса и защита на данните на физическите лица – кандидати.
Комисията провежда конкурса на три етапа:
ПЪРВИ ЕТАП - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелствата по т. II или не са представили някой от документите по т. III.
Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.
Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. III.1.

ВТОРИ ЕТАП - представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период.
Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание.
 Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:
1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;
2. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи за развитие на търговското дружество;
3. съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;
4. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество;
5. логическа структура на разработката.

ТРЕТИ ЕТАП - събеседване с кандидатите.
До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от мн.добър 4,50. Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.
Критерии за оценка на проведеното събеседване:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. управленска компетентност;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни и организационни способности.
    Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
    Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка.
В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол за резултатите от проведения конкурс, с който предлага за одобрение от Общински съвет – Годеч кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Предложеното класиране се утвърждава от Общински съвет – Годеч на първото  заседание след провеждане на конкурса. След утвърждаване решението на комисията, класирането се обявява на официалната интернет страница на Община Годеч и се уведомяват участниците за това на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. III.1.
     Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общински съвет – Годеч извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет – Годеч решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.
   V. Място и срок за подаване на документите.
Документите за участие в конкурса се подават в срок от 23.02.2021 г. до 17,00 часа на 15.03.2021 г., на адрес: гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, Община Годеч, І етаж, на гише „Деловодно обслужване“.
  VI. Място и срок за получаване на информация.
Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година,  отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година, се предоставя в срока, определен в т. V. от управителя/счетоводителя на „Медицински център – Годеч“ ЕООД.
 VII. Дата, час и място на провеждане на конкурса.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Годеч – заседателната зала, II етаж, в следния ред:
На 16.03.2021 г. от 10,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.
На 16.03.2021 г. от 11,00 часа – представяне на бизнес програма за развитието на „Медицински център - Годеч” ЕООД и събеседване с кандидатите.

Документи за изтегляне:
Заявление – образец;;
Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за публичните предприятия – образец;
Декларация за съгласие  за събиране, използване и обработване на лични данни – образец.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:

Дата на публикуване:
22.02.2021 г.