СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч, обявен със заповед № РД-470/28.11.2023 г.

дата на публикуване: 18.12.2023 г.

Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

     Допуска до конкурс кандидата:
Стефко Грозев Шишков

      Допуснатият кандидат да се яви на 03.01.2024 г./сряда/ от 11:00 ч. в малката зала /стая 211/ на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1 за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).
Самоличността на кандидата ще се провери с представяне на лична карта.

Валя Манова :         /п/
Председател на конкурсна комисия

================================