ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ -- 09042024

П Р О Т О К О Л
за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс
за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-90/18.03.2024 г.

      І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурс – /по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
- Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
- Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
- Копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец)
- CV – европейски формат.
- Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- образование: Магистър;
- професионален опит: 4 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.

 № по ред  Име, презиме и фамилия на кандидата  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални изисквания за длъжността  Основание за недопускане 
 1.  Красимир Станков Златков  да  да  

 

      II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс кандидата:   Красимир Станков Златков
Допуснатият кандидат, следва да се яви на тест на 24.04.2024 г. от 13:30 часа в сградата на Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.
При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе на 24.04.2024 г. в 15:00 часа на адреса на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ /Валя Манова/

Членове:  1. /п/ /Надя Сотирова/
                 2. /п/ /Камелия Русимова/
                 3. /п/ /Ина Ламбева/

Дата 08.04.2024 г.
======================================