ЗАПОВЕД № РД-12 -- относно определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение № 1, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I - за обществено обслужване и о

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № РД-12
гр. Годеч, 12.01.2023 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-433/01.12.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 04.01.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-02/04.01.2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  Валентин В******** П**********, ЕГН ***********– с постоянен адрес: гр. Годеч, ул. „***********, за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение № 1, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис.
 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 139 лв. (сто тридесет и девет лева), без включен ДДС или 166.80 лв. (сто шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3.  Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то  число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
 4.  Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.  
 ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
 ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
 IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
 Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова -заместник-кмет на Община Годеч.      

 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=============================================

Заповеди за одобряване на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година

       Информация на основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ --  на интернет страницата на ОД"Земеделие"- София област са публикувани на 23.12.2022 г. заповедите на директора на ОД“Земеделие“ София област за одобряване на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година за землищата на община Годеч.

Вижте  ЗАПОВЕДИТЕ, по землища  -- ТУК:

  =======================================

Заповед РД-468 за предсрочно прекратяване действието на договор №5326, за отдаване под наем на земеделска земя --29122022

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5326 от 14.12.2021 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление за прекратяване на договор, от наемателя  ...

Заповед № РД-468/29.12.2022г.  --  М. Цветкова  -- договор №5326

==================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение № 7 с площ от 20.00 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч -- 29122022

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

           В изпълнение на Заповед № РД-447/09.12.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
          Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 7 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5.  Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2023 г.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9.  Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86

==============================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – представляващ помещение № 1 с площ от 28 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч -- 16122022

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед № 433/01.12.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 03.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 04.01.2023 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 

==================================================

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – представляващ помещение №109, находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника -- 16122022

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

           В изпълнение на Заповед № 434/01.12.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №109, с  площ от 17.16 кв. м., находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 03.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  04.01.2023 г., в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в 12.00 ч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч –  пл.”Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 

===================================================================

ЗАПОВЕД № РД-447 -- oткриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -- 09122022

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-447
гр. Годеч, 09.12.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

          I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 7 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2023 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, от 11.00 часа.
               II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
        Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.

 РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=========================================================

Заповед № РД-434 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост -- 01122022

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д   № РД-434
гр. Годеч, 01.12.2022 г.

             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост , чл. 17, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 136 от Протокол №12/16.12.2021 г. на Общински съвет – Годеч,

          I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост
1. Предмет на търга: недвижим имот–публична общинска собственост, представляващ помещение № 109, с  площ от 17.16 кв. м, находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебно заведение за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 03.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на оглед на  помещението, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  04.01.2023 г., в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в 12.00 ч.

              II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
            В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата  заповед,  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
 Контрол върху изпълнението на настоящата заповед  да  упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
 Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.
                          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=================================================

ЗАПОВЕД № РД-433 -- oткриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост -- 01122022

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
                      
З А П О В Е Д  № РД-433
гр. Годеч 01.12.2022 г.

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

            I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост
1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 03.01.2023 г.
 8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 03.01.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване: 04.01.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
               II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
              В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=========================================================

Заповеди за предсрочно прекратяване на договори за наем на земеделска земя -- 21102022

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя ... и във връзка със заявление от наемател ... Прекратявам предсрочно действието на договора за отдаване под наем на земеделска земя:

Заповед №РД-398 - договор № 2906 - А. Костадинов
Заповед №РД-397 - договор № 2907 - Р. Василева
Заповед №РД-396 - договор № 2908 - Т. Костадинова

=======================================

Заповед РД-374 за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 06102022

З А П О В Е Д  № РД-374
гр. Годеч, 05.10.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договори за отдаване под наем на земеделска земя № 5059 от 31.08.2018 г., № 5138 от 29.07.2019 г. и № 5193 от 22.07.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка с уведомление от наемателя г-жа Петра Николова Иставрова, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-П-100 от 29.09.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
Прекратявам предсрочно действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя:
№ 5059 от 31.08.2018 г.;  № 5138 от 29.07.2019 г.;  № 5193 от 22.07.2020 г.
сключени между Община Годеч и г-жа Петра Николова Иставрова, считано от 30.10.2022 г.
... ... ...
Вижте заповед №РД-374  --  ТУК:
===========================================

Препис – извлечение от ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на конкурс за държавен служител за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности”

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

Препис – извлечение

П Р О Т О К О Л

        Днес 16.09.2022 г. в малката зала на Община Годеч се събра комисия, назначена със заповед № РД-319/29.08.2022 г., за провеждане на конкурс за държавен служител за длъжността  „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности”. Комисията класира успешно издържалите кандидати и обяви окончателните резултати, като следва:
Окончателни резултати от проведения конкурс:

Име, презиме и фамилия на кандидата:   Цветомира Николаева Сергиева   
Резултат от начина по чл. 33, т. 1:            4,75
Коефициент:                                             4     
Резултат от интервюто:                            4,81
Коефициент:                                             4
Окончателен резултат:                          38,24 
Класиране:                                               Първо място
   
Председател на конкурсната комисия:     /п/       /Валя Манова/

Изтеглете Препис на Протокола  --  ТУК:

======================================================

Заповед за сключване на договор с участниk в проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 15092022

      След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ... ...
... ...
НАРЕЖДАМ:

Заповед №РД-341  --  Александър Александров

=========================================================

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, с площ 855 кв.м., кв. 110 по плана на гр. Годеч -- 13092022

О   Б   Я   В   А  
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 56 от Протокол № 7/16.06.2022 г. на Общински съвет - Годеч и Заповед № РД-316/29.08.2022 г. на г-жа Надя Сотирова, за Кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./ и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, целият с площ 855 кв.м., находящ се в кв. 110 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска.

1. Начална тръжна цена за имота – 42 750 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5 200,00 лв. /пет хиляди и двеста лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.10.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева / без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
7. Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9. Дата, час и място за провеждане на търга: на 04.10.2022 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86 

===============================================

Заповеди за сключване на договори с участници в проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 09092022

        След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ... ... ...  
Н А Р Е Ж Д А М:  
Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост  ...  ... ...
... ...

Заповед РД-331 /08.09.2022г. --  Даниела Стоянова
Заповед РД-332 /08.09.2022г.  --  Христо Бояджиев
Заповед РД-333 /08.09.2022г.  --  Алекс Ташев
==============================================

Система за определяне на резултатите от конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 092022

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
от конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч

       Конкурсната комисията, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), прие следната система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса.
 I. Решаване на тест
1. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта, като всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор.
2. Време за решаване на теста -  1 астрономически час. 
3. Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръгче, допускат се до 3 грешки на тест. Корекцията следва да бъде отбелязана, като се зачертае плътно буквата преди отговора, който се счита за грешен и съответно се огради отговор, който се счита за верен.
4. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 5.00.
5. Резултатът от теста се формира по следния начин:
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.00
- на 16 верни отговора се поставя оценка 3.50
- на 15 верни отговора се поставя оценка 3.00
6. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е получена оценка най-малко 3.00 за 15 верни отговора.
7. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най- малко 3.00.
  Ако кандидатът постигне резултат над минималния се уведомява чрез писмено съобщение получено лично до 12 00 часа на 16.09.2022 г.
II. Интервю
1. По време на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества необходими за заемане на длъжността в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение № 6 към чл. 42, ал.4 от НПКПМДСл.
2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).
3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.
4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.
6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
III. Окончателен резултат
Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават получените резултати от теста и интервюто:
- резултатът на кандидата от теста да се умножава с коефициент 4;
- резултатът на кандидата от интервюто да се умножава с коефициент 4.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и интервюто.


Председател на конкурсната комисия:  /П/      Валя Манова
===============================================

Заповеди за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 05.09.2022

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, ... ... ...  и във връзка с уведомление за прекратяване от наемателя ... ... ...

Заповед № РД-326/05.09.2022 г.  -  Николай Янузов
Заповед № РД-327/05.09.2022 г.  -  Адео 17 ЕООД
Заповед № РД-328/05.09.2022 г.  -  Пенка Иванова
Заповед № РД-329/05.09.2022 г.  -  Пенка Иванова 

================================================

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 02092022

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ в Община Годеч, обявен със заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч  

     Въз основа на направената преценка на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия назначена със заповед № РД-319/29.08.2022 г. на Надя Сотирова За Кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г.,
РЕШИ:
 I. Допуска до конкурс кандидата:
 Цветомира Сергиева
 Допуснатият кандидат да се яви на 16.09.2022 г. /петък/ от 10:30 ч. в малката зала /стая № 211/ на Община Годеч, гр.Годеч, пл. „Свобода“ № 1 за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).
 Самоличността на кандидата ще се провери с представяне на лична карта.

 II. Не допуска до конкурс следния кандидат:
 Георги Евтимов: Представените документи по т. 1.2. от Обявлението за конкурса, не удостоверяват изискваната продължителност на професионалния опит – 4 години, свързан с времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/.
        Кандидатът не представя и документ за минимален ранг за държавен служител – III младши, съгласно КДА, така че алтернативно да се приложи възможността на чл. 74, ал. 2 от Закона за държавния служител, съгласно която при постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, съответстващ на минимално предвидения в КДА ранг за съответната длъжност.


Председател на конкурсната комисия:    /п/        / Валя Манова/    
                                                    
      Дата: 30.08.2022 г
=============================================

ЗАПОВЕД №РД-322 от 31.08.2022 г. -- за изменение на Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г.

ЗАПОВЕД №РД-322 от 31.08.2022 г. 

... ...    
Изменям Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост със спечелилият участник - АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ с ЕГН *********, адрес: гр. Годеч, община Годеч, кв. ********, както следва:

1.1  В таблицата с имотите в т. 1 от Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. описаните два поземлени имота с пореден номер  24 и 25 и предложената крайна цена.
... ... ...

Вижте заповед №РД-322 -- ТУК:
==================================

ЗАПОВЕД № РД-316/29.08.2022 г. -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – УПИ XII-1484 за обществено обслужване, кв.110 - гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-316
гр. Годеч, 29.08.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 56 от Протокол № 7/16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1.    Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2995/19.05.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, находящ се в кв. 110 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, целият с площ от 855 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ /парцел/ XIV-1486, УПИ /парцел/ IX-1792 a, УПИ /парцел/ XX-1919 за обществено обслужване.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.    Начална тръжна цена за имота – 42 750 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС.
4.    Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
5.    Депозит за участие в търга – 5 200,00 лв. /пет хиляди и двеста лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
6.    Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7.    Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
8.    Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9.    Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг, включително.
10.    Дата, час и място за провеждане на търга:  на 04.10.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

       В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-н Ангел Ангелов –директор на дирекция ТУЕП, Община Годеч.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 

НАДЯ СОТИРОВА /П/   
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

    /Съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./
===================================================

Заповеди за сключване на договори, със спечелилите участници в проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - 082022

      След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
НАРЕЖДАМ ...
... ... ...
Заповед РД-303 Вера Александрова Бояджиева
Заповед РД-304 Христо Димитров Бояджиев
Заповед РД-305 АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД
Заповед РД-306 Лиляна Василева Георгиева
Заповед РД-307 Кристина Николаева Симеонова
Заповед РД-308 Александър Пламенов Консулов
Заповед РД-309 Алекс Емилов Ташев
Заповед РД-310 Даниела Стоянова Владимирова
Заповед РД-311 Асен Василев Асенов
Заповед РД-312 Димитър Николаев Рангелов
Заповед РД-313 Борислав Михайлов Трайков
Заповед РД-314  Георги Александров Борисов
Заповед РД-315 Александър Георгиев Александров
==============================================================

ПРОТОКОЛ на комисия на основание чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч -- 082022

      Днес, 16.08.2022 г. в 11,00 часа в изпълнение на Заповед № РД-234/05.07.2022 г. на Надя Сотирова – заместник –кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, назначената комисия със Заповед № РД-296/16.08.2022 г. в състав:
Председател:
Ина Тодорова Ламбева – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № 1/04.01.2022 г.
и
Членове:
1. Илиана Григорова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
2. Мария Стефанова – ст. счетоводител в дирекция АОФСД
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
... ... ...

Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК:
===========================================

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс по служебно правоотношение за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ -- 12082022

О   Б  Я   В   Л   Е   Н   И  Е
За провеждане на конкурс по служебно правоотношение за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, съгласно заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч, месторабота: Община Годеч, срок: постоянен, работно време: 8 часа

1. Минимални и специфични изисквания  за заемане на длъжността:
1.1. Минимална образователна степен - Магистър;
1.2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
1.3. Професионално направление на висшето образование - икономика, счетоводство, финанси;
1.4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Етап 1: Допускане по документи.
 Етап 2: Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрация.
 Етап 3: Интервю.
 *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Необходими документи
3.1. Заявление за участие в конкурс – /по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
3.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
3.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
3.5.  CV – европейски формат.
3.6. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис. 
4. Място и срок за подаване на документите: 
4.1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса /до 26.08.2022 г./,  в деловодството на Община Годеч с адрес: гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.
4.2. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Телефон и лице за контакт 0729/22300 – г-жа Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“.
4.4. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg.
5. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, в направленията: финансово – счетоводни дейности, информационни системи, административно обслужване на гражданите и човешки ресурси. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
 6. Минимален размер на основната заплата 780 лв.
    * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
7. За информация:
 Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
 Телефон за контакт: 0729/22300
 Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки  ресурси“


     УТВЪРДИЛ: /п/
                              Радослав Асенов
                                          Кмет на Община Годеч

---------------------------------------------------------------------------  

Образци на документи за изтегляне:
Към точка 3.1 -- Заявление за участие –  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Към точка 3.2 --Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за други обстоятелства ...

Дата на публикуване: 12.08.2022г.   --- Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
==============================================================

ЗАПОВЕД № РД-268 -- относно определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот - представляващ УПИ/парцел/ XXV-общ., с площ от 544 кв.м., находящ се в кв. 124 на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-268
гр. Годеч, 25.07.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 36 от Протокол №5/05.05.2022 г. на ОбС-Годеч и във връзка със Заповед № РД 205/06.06.2022 г. и Протокол от 14.07.2022 г., отразяващ работата на комисия назначена със Заповед № РД 248/14.07.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
              I.  Определям Миглена Нецова Бояджиева –  постоянен адрес: гр. София, п.к. 1336, ж.к. ******”, ул. *****,  бл. ***, вх. А, ет. 2, в качеството си на физическо лице, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXV-общ., целият с площ от 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

              1.  Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 20 200 лв. /двадесет хиляди и двеста лева/, без включен ДДС
               2.   Купувачът да внесе сума в размер на 24 240 лв. /двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева/, с включен ДДС  по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
               3.  Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 525.20 лв./петстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки/, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCRBGSF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
              4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ в касата на Община Годеч.
               5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на дирекция ТУЕП, Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
     /Съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г./

=======================================================

ЗАПОВЕД № РД-267 -- относно определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот - представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ от 646 кв.м., находящ се в кв. 124 на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-267
гр. Годеч, 25.07.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 35 от Протокол №5/05.05.2022 г. на ОбС-Годеч и във връзка със Заповед № РД 206/06.06.2022 г. и Протокол от 14.07.2022 г., отразяващ работата на комисия назначена със Заповед № РД 247/14.07.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
              I.  Определям Миглена Нецова Бояджиева –  постоянен адрес: гр. София, п.к. 1336, ж.к. „Люлин”, ул. ********,  бл. ***, вх. А, ет. 2, в качеството си на физическо лице, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ от 646 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

              1.  Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 23 200 лв. /двадесет и три хиляди и двеста лева/, без включен ДДС
              2.   Купувачът да внесе сума в размер на 27 840 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лева/, с включен ДДС  по банкова сметка на община Годеч с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
              3.  Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 603.20 лв./шестстотин и три лева и двадесет стотинки/, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCRBGSF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
              4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ в касата на Община Годеч.
              5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок, от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на дирекция ТУЕП, Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
     /Съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г./

====================================================================

О Б Я В Я В А на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 21072

      В изпълнение на Заповед № РД-234/05.07.2022 година на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №57 от 16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2022 г.  /стопанската 2022/2023 година/.

         Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В обявения търг се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №57/16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:  -- Вижте ТУК: --
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 21.07.2022 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 15.08.2022 г.  до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 16.08.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция ТУЕП.

Вижте цялата Обява ТУК:
=====================================

 

Заповед № РД-234 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – за срок от 1 стопанска година

З А П О В Е Д  № РД-234
гр. Годеч 05.07.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №57 от 16.06.2022 г.  на Общински съвет – Годеч
О Т К Р И В А М
Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2022 г. /стопанската 2022/2023 година/ ... ... ...

Вижте заповед №РД-234 -- ТУК:
========================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 36 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № РД-205/06.06.2022 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., целият с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1.   Начална тръжна цена за имота – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
2.   Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
3.   Депозит за участие в търга – 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 13.07.2022 г.
4.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5.  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6.   Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
7.   Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9.   Дата, час и място за провеждане на търга: на 14.07.2022 г., от 12:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
=================================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., с площ 646 кв.м., находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 35 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № 206/06.06.2022 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ 646 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1.  Начална тръжна цена за имота – 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без включен ДДС.
2.  Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
3.  Депозит за участие в търга – 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 13.07.2022 г.
4.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева / без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5.  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
7. Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9. Дата, час и място за провеждане на търга: на 14.07.2022 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
========================================================

Заповед №РД-218 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имот, представляващ: помещения с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом

З А П О В Е Д  № РД-218
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-167/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-195/02.06.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „НЕЙЛС” ЕООД, .. ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132 А по плана на гр. Годеч,  Община Годеч, Софийска област.

Вижте заповед №РД-218 -- ТУК:
================================

Заповед №РД-217 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ -- 17062022

З А П О В Е Д  № РД-217
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД -166/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-196/02.06.2022 г
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „ВАЛДОР – СТОЯН БОГДАНОВ” ЕООД, ... ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда/ритуална зала/, с площ от 27.00 кв.м., находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия и услуги.

Вижте заповед №РД-217 -- ТУК:
=========================================

О Б Я В А - свободно работно място - длъжност ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН СМЕТОСЪБИРАЧЕН АВТОМОБИЛ

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ДЛЪЖНОСТ:   ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН СМЕТОСЪБИРАЧЕН АВТОМОБИЛ 
МЕСТОРАБОТА:   ОБЩИНА ГОДЕЧ, ЗВЕНО „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
СРОК:                   ПОСТОЯНЕН, НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ;

I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  Сметопочистване и сметоизвозване на територията на Община Годеч.
 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 1. Образование – средно или по ниско.
 2. Професионална област – шофьор с категория С.
 3. Професионален опит – 2 години.
 III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Писмено заявление до Кмета на Община Годеч - свободен текст.
 2. Автобиография.
 3. Копие от диплома за завършено образование.
 4. Копие от свидетелство за управление на МПС.
 IV. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 V. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729/ 22300.

=========================================================

ЗАПОВЕД № РД-206 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ XXIV-1553 общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч


З А П О В Е Д
№ РД-206
гр. Годеч, 06.06.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 35 от Протокол №5/05.05.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2745/16.02.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска, целият с площ от 646 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ/парцел/ XXV-общ., УПИ/парцел/ III-1553, УПИ /парцел/ IV-1554, УПИ /парцел/ XXIII-общ.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга:  на 14.07.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ/П/          
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

====================================================

ЗАПОВЕД № РД-205 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ XXV-общ., находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

З А П О В Е Д
№ РД-205
гр. Годеч, 06.06.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 36 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

       I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2746/16.02.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XXV-общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска, целият с площ от 544 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ/парцел/ XXVI-1546, УПИ/парцел/ II-1546, УПИ /парцел/ III-1553, УПИ /парцел/ XXIV-1553 общ.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг, включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга:  на 14.07.2022 г. от 12.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

     II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/           
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

======================================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 кв.м, находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № РД -166/29.04.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м, находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 67.50 лв. /шестдесет и седем лева и петдесет ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 12:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86

===============================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, представляващ: помещения с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № РД-167/29.04.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева и нула ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
===================================

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2022 година

Комисия в състав:
Председател:  инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
 Членове:  Огнян Ненчев – юрист; Георги Стефанов – ст. експерт в дирекция АОФСД; Надя Станкова –  ст. експерт в дирекция ТУЕП; Ани Аспарухова – ст. експерт в дирекция СДОКМДТ,
назначена със Заповед № РД-86/25.02.2022г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч, оправомощена със Заповед № 477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч, разгледа подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
В резултат от дейността си, комисията изготви приложените документи:
1. Протокол на комисията 
2. Приложение 1  
3. Приложение 2  
4. Приложение 3  
5. Приложение 4  
6. Приложение 5  
7. Приложение 6   
      Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на община Годеч. На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14- дневен срок от публикуването му пред районния съд.
===========================================

З А П О В Е Д № РД-167 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

З А П О В Е Д  № РД-167
гр. Годеч / 29.04.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 26 от Протокол № 4/29.03.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
1.    Предмет на търга: недвижим нежилищен имот-публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч, за срок от 5 години.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.    Начална тръжна наемна цена за имота – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС.
4.     Стъпка за наддаване – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5.    Депозит за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7.   Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
8.   Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
II.  Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата Заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата Заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

 РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================

Подкатегории