О Б Я В Я В А на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 21072

      В изпълнение на Заповед № РД-234/05.07.2022 година на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №57 от 16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2022 г.  /стопанската 2022/2023 година/.

         Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В обявения търг се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №57/16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:  -- Вижте ТУК: --
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 21.07.2022 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 15.08.2022 г.  до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 16.08.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция ТУЕП.

Вижте цялата Обява ТУК:
=====================================

 

Заповед № РД-234 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – за срок от 1 стопанска година

З А П О В Е Д  № РД-234
гр. Годеч 05.07.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №57 от 16.06.2022 г.  на Общински съвет – Годеч
О Т К Р И В А М
Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2022 г. /стопанската 2022/2023 година/ ... ... ...

Вижте заповед №РД-234 -- ТУК:
========================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 36 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № РД-205/06.06.2022 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXV- общ., целият с площ 544 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1.   Начална тръжна цена за имота – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
2.   Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
3.   Депозит за участие в търга – 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 13.07.2022 г.
4.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5.  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6.   Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
7.   Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9.   Дата, час и място за провеждане на търга: на 14.07.2022 г., от 12:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
=================================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., с площ 646 кв.м., находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 35 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № 206/06.06.2022 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ 646 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1.  Начална тръжна цена за имота – 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без включен ДДС.
2.  Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
3.  Депозит за участие в търга – 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 13.07.2022 г.
4.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева / без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5.  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
7. Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9. Дата, час и място за провеждане на търга: на 14.07.2022 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч.
За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
========================================================

Заповед №РД-218 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имот, представляващ: помещения с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом

З А П О В Е Д  № РД-218
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-167/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-195/02.06.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „НЕЙЛС” ЕООД, .. ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132 А по плана на гр. Годеч,  Община Годеч, Софийска област.

Вижте заповед №РД-218 -- ТУК:
================================

Заповед №РД-217 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ -- 17062022

З А П О В Е Д  № РД-217
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД -166/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-196/02.06.2022 г
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „ВАЛДОР – СТОЯН БОГДАНОВ” ЕООД, ... ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда/ритуална зала/, с площ от 27.00 кв.м., находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия и услуги.

Вижте заповед №РД-217 -- ТУК:
=========================================

О Б Я В А - свободно работно място - длъжност ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН СМЕТОСЪБИРАЧЕН АВТОМОБИЛ

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ДЛЪЖНОСТ:   ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН СМЕТОСЪБИРАЧЕН АВТОМОБИЛ 
МЕСТОРАБОТА:   ОБЩИНА ГОДЕЧ, ЗВЕНО „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
СРОК:                   ПОСТОЯНЕН, НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ;

I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  Сметопочистване и сметоизвозване на територията на Община Годеч.
 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 1. Образование – средно или по ниско.
 2. Професионална област – шофьор с категория С.
 3. Професионален опит – 2 години.
 III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Писмено заявление до Кмета на Община Годеч - свободен текст.
 2. Автобиография.
 3. Копие от диплома за завършено образование.
 4. Копие от свидетелство за управление на МПС.
 IV. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 V. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729/ 22300.

=========================================================

ЗАПОВЕД № РД-206 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ XXIV-1553 общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч


З А П О В Е Д
№ РД-206
гр. Годеч, 06.06.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 35 от Протокол №5/05.05.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2745/16.02.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска, целият с площ от 646 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ/парцел/ XXV-общ., УПИ/парцел/ III-1553, УПИ /парцел/ IV-1554, УПИ /парцел/ XXIII-общ.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга:  на 14.07.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ/П/          
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

====================================================

ЗАПОВЕД № РД-205 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ XXV-общ., находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на гр. Годеч

З А П О В Е Д
№ РД-205
гр. Годеч, 06.06.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 36 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

       I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2746/16.02.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XXV-общ., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска, целият с площ от 544 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ/парцел/ XXVI-1546, УПИ/парцел/ II-1546, УПИ /парцел/ III-1553, УПИ /парцел/ XXIV-1553 общ.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 200,00 лв. /двеста лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 13.07.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг, включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга:  на 14.07.2022 г. от 12.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

     II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/           
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

======================================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 кв.м, находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № РД -166/29.04.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м, находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 67.50 лв. /шестдесет и седем лева и петдесет ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 12:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86

===============================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, представляващ: помещения с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № РД-167/29.04.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева и нула ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
===================================

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2022 година

Комисия в състав:
Председател:  инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
 Членове:  Огнян Ненчев – юрист; Георги Стефанов – ст. експерт в дирекция АОФСД; Надя Станкова –  ст. експерт в дирекция ТУЕП; Ани Аспарухова – ст. експерт в дирекция СДОКМДТ,
назначена със Заповед № РД-86/25.02.2022г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч, оправомощена със Заповед № 477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч, разгледа подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
В резултат от дейността си, комисията изготви приложените документи:
1. Протокол на комисията 
2. Приложение 1  
3. Приложение 2  
4. Приложение 3  
5. Приложение 4  
6. Приложение 5  
7. Приложение 6   
      Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на община Годеч. На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14- дневен срок от публикуването му пред районния съд.
===========================================

З А П О В Е Д № РД-167 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

З А П О В Е Д  № РД-167
гр. Годеч / 29.04.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 26 от Протокол № 4/29.03.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
1.    Предмет на търга: недвижим нежилищен имот-публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч, за срок от 5 години.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.    Начална тръжна наемна цена за имота – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС.
4.     Стъпка за наддаване – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5.    Депозит за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6.  Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7.   Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
8.   Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
II.  Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата Заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата Заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

 РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================

ЗАПОВЕД № РД-166 -- oткриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

 З А П О В Е Д  № РД-166
гр. Годеч / 29.04.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 25 от Протокол № 4/29.03.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
1.    Предмет на търга: недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м, находящо се в ПИ №006756, гр. Годеч, Община Годеч, Софийска област, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.    Начална тръжна наемна цена за имота – 67.50 лв. /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/, без включен ДДС.
4.    Стъпка за наддаване – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5.    Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
6.    Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7.    Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.06.2022 г.
8.   Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.06.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 02.06.2022 г. от 12:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
II.  Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата Заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата Заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

======================================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч

O Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

          В изпълнение на Заповед № РД-117/21.03.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
 О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 19.04.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 19.04.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 19.04.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 20.04.2022 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=====================================================

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ класирането на кандидатите за длъжността „Финансов контрольор”, за конкурс обявен със заповед № РД-76/17.02.2022 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е
от протокола, отразяващ класирането на кандидатите за длъжността „Финансов контрольор”
в Община Годеч, за конкурс обявен със заповед  № РД-76/17.02.2022 г.

            I. Първо място
Александра Николаева Русимова
Резултат от начина по чл. 33, т.1 – 20 т.
Коефициент - 4
Резултат от интервюто – 129,6 т.
Коефициент - 4
Общ резултат –  209,6 т.

  Конкурсна комисия:
Председател на комисията:
/п/  /Валя Манова/
Членове:
1. /п/ /Станислава Балабанова/
2./п/ /Лъчезар Панайотов/
3./п/ /Камелия Русимова/
4./п/ /Ина Ламбева/

Дата: 29.03.2022 г.
===================================

ЗАПОВЕД за откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Го

ЗАПОВЕД № РД-117
гр. Годеч 21.03.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
     I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула ст./, без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 19.04.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 19.04.2022 г.
 8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 19.04.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 20.04.2022 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
      II.  Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата Заповед.
       В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==========================================================

Заповеди за прекратяване на договори за наем на земеделска земя, във връзка с подадени заявления от наемателите -- 18032022

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договора за отдаване под наем на земеделска земя и заявление, регистрирано в деловодната система на Община Годеч ... ... ...

Заповед №РД-114/17.03.2022  -- Тинка Миланова
Заповед №РД-115/17.03.2022  -- Христо Стефанов
Заповед №РД-116/17.03.2022  -- Емилиян Ерменков
============================

Заповеди за сключване на договори със спечелилите участници в Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, проведен на 11 март 2022 г.

     След представен протокол на комисия, назначена със заповед №РД-103/11.03.2022 г. от проведения на 11 март 2022 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно заповед №РД-66/09.02.2022 г. за провеждане на публичния търг, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч ...
... ... ...

Заповед № РД-109/15.03.2022  Кристина Станимирова
Заповед № РД-110/15.03.2022  Любомир Станимиров
Заповед № РД-111/15.03.2022  АГРИОГРУП ЕООД
Заповед № РД-112/15.03.2022  ЕКО СКАЛАР ООД
Заповед № РД-113/15.03.2022  Александър Александров
============================

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ - 17032022

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч
обявен със заповед № РД-76/17.02.2022 г. на Кмета на Община Годеч

I. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
  Допуска до конкурс кандидата:
  Александра Николаева Русимова
Допуснатият кандидат следва да се яви на тест на 28.03.2022 г. от 10,30 ч. в малката зала на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1.
II. Система за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждане на всеки конкретен начин:
1. Решаване на тест
1.1. Тестът включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта. Всеки вариант съдържа 20 (двадесет) затворени въпроса с посочени възможни отговори, като само един отговор е верен;
1.2. Времето за решаване на теста е 1 /един/ астрономически час;
1.3. При решаване на теста за всеки верен отговор, кандидатът ще получи по една точка. Максималният брой точки е 20 (двадесет);
1.4. До следващия етап – интервю, ще се допуска кандидатът, получил не по-малко от 14 точки.
Комисията реши, предвид практическата насоченост на теста, че кандидатът може да  ползва следните нормативни актове: Закон за счетоводството, Закон за публичните  финанси, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за  финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за държавния служител.
2. Интервю с допуснатите кандидати
2.1. При провеждане на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества;
2.2. Въз основа на отговорите всеки член на комисията, преценявайки качествата на кандидата по 5 степенна скала, ще попълни „Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни служители“ (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл);
2.3. Общият резултат от интервюто на кандидата е сбор от оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия, разделен на 5 /пет/,  (7 критерия х 5 точки х 5 членове):5 = 35 точки максимален резултат. Комисията реши минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто да бъде 17,5 точки или 50% от максималния резултат;
3. Окончателен резултат
3.1. Комисия реши коефициента, с който да бъдат умножени резултатите от теста и интервюто да бъде 4 /четири/;
3.2. Окончателния резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения  в т. 3.1 коефициент;
3.3. Максималният резултат от конкурса е 220 точки, а минималният, при който се счита успешно издържан конкурса е 124 точки.

Председател на конкурсната комисия: /п/ / Валя Манова/
================================

ПРОТОКОЛ на комисия, съгл. чл. 89 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

      Днес, 11.03.2022 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-66/09.02.2022 г. на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № РД-103/11.03.2022 г. в състав:
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-02/04.01.2022 г. и
Членове: 
1. инж. Ангел Ангелов – директор дирекция ТУЕП
2. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  ...
... ... ...
Вижте Протокола --ТУК:
================================================

З А П О В Е Д № РД-108/14.03.2022 г. -- относно редукция на площи и едностранно изменение на договорите за наем на пасища, мери и ливади, сключени между Община Годеч и наемателите, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 10.03.2022 г.

         На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се изменят едностранно договорите за наем на пасища, мери и ливади, сключени между Община Годеч и наемателите, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 10.03.2022 г., публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч, като площта на отдадените под наем земеделски земи следва да се приведе в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Наемателите са:
1. Емилиян Иванов Ерменков
2. Кристина Николаева Симеонова
3. Николина Здравкова Сергиева
4. Таня Георгиева Младенова
5. Тинка Михайлова Миланова
6. Христо Михайлов Стефанов

Вижте  Заповед №РД-108 -- ТУК:
===========================================

ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 11032022

Месторабота:   Община Годеч, срок: постоянен, работно време: 8 часа
       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образователно -  квалификационна степен „Магистър“;
1.2. Професионален опит - четири години или  придобит III младши ранг.
      2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси;
 2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
... ... ...
ВИЖТЕ ОБЯВАТА ТУК:
===============================

ПРОТОКОЛ на комисия назначена със Заповед № РД-60/31.01.2022 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

      Днес 10.03.2022 година в изпълнение на Заповед № РД-60/31.01.2022 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 

инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
Членове:
1. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-02/04.01.2022 г.
        Извърши проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд ...
...   ...   ...
Вижте Протокола -- ТУК:
Вижте Допълнение към Протокола -- ТУК:

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
ВижтеПриложение 2 -- ТУК:
Вижте Приложение 3 -- ТУК:
Вижте Приложение 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
==============================================

Обява на "Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ"

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

       На основание  чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-86 от 25.02.2022 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения  №12 и №13 от 25.02.2022 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А    Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А  :

          Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински  пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №13/25.02.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ:  от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието.
Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №13/25.02.2022 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.
=====================================
 Приложение №2 --  изтеглете от ТУК:

Допълнителен списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, съгласно РЕШЕНИЕ № 23/29.03.2022г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ  -- Вижте ТУК:
===========================================

ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч - месторабота: Община Годеч, -- срок: до завръщане на титуляра

О  Б  Я  В  А
за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“  в Община Годеч
месторабота: Община Годеч, срок: до завръщане на титуляра,

  работно време:  8 часа 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 1.1. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
1.2  Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси;
 2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
       3. Начин на провеждане на конкурса:
       3.1. Допускане по документи;
       3.2.Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
       3.3. Интервю. 
 *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 4. Необходими документи
 4.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага;
 4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността  на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 4.5. CV – европейски формат. 
 5. Адрес и електронна поща за подаване на документи: 
 В деловодството на Община Годеч, гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 6. Срок за подаване на документи:
 6.1. В  14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на Община Годеч;
 6.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник;
 6.3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Годеч: www.godech.bg, раздел „Търгове и конкурси“, под раздел  „Работни места“  и на информационното табло на входа на общината.
 7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, осъществява  предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
 Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
 8. Минимален размер на основната заплата 720 лв.
    * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
 9. За информация:
 Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
 Телефон за контакт: 0729/22300
 Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

=============================================
Изтеглете ОБЯВАТА от ТУК:
===============================================

Заповеди за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 24022022

Заповед РД-81/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5063 - Глобусът ЕООД
Заповед РД-82/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5064 - Фотоволтаичен парк Ихтиман ЕООД
Заповед РД-83/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5175 - Ню Агро Холд ЕООД
Заповед РД-84/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5176 - Био Оранжерия ЕООД

=============================================

ОБЯВЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

        В изпълнение на Заповед № РД-66/09.02.2022 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.   на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

     Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
за срок от 1 /една/ стопанска година, изтичаща на 30.09.2022 г.  -- /стопанската 2021/2022 година/

         Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В обявения търг се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №106/30.09.2021 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   ==> ВИЖТЕ ТУК <==
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 24.02.2022 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 10.03.2022 г.  до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 11.03.2022 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.
=================================================
Изтеглете ОБЯВАТА от ТУК:
====================================

ЗАПОВЕД № РД-78-21.02.2022 г. - за изменение на заповед РД-66/09.02.2022 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д
№ РД-78-21.02.2022 г.

за изменение на заповед РД-66/09.02.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършена справка в портала за електронни услуги КАИС към Агенцията по геодезия, картография и кадастър и установена промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039 в землището на с. Гинци, община Годеч/ от общинска собственост в частна собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

            I. Изменям моя заповед РД-66/09.02.2022 г., както следва:

       1.1. В т. 1. от заповед РД-66/09.02.2022 г. от таблицата с имотите предмет на търга, поради установена промяна на вида собственост от общинска собственост в частна собственост, се премахва поземлен имот с идентификатор 14903.27.39 /имот от КВС №027039/, находящ се в землището на с. Гинци, община Годеч, НТП-ливада, 9 к-я, местност „Кумичина дупка“, с площ 8,541 дка.
       
 II.  Всички останали точки от заповед РД-66/09.02.2022 г. не се изменят.

III. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

IV. Възлагам изпълнението на заповедта на инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП за отразяване на промяната в съответните регистри.
 
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

===============================================

ЗАПОВЕД за откриване на Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за срок от 1 стопанска година, изтичаща на 30.09.2022 г.

З А П О В Е Д  № РД-66
гр. Годеч 09.02.2022 г.

 / изтеглете от -- ТУК /

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.  на Общински съвет – Годеч и във връзка с проведен търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ
                                                                       О Т К Р И В А М
I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние,
за срок от 1 /една/ стопанска година, изтичаща на 30.09.2022 г. /стопанската 2021/2022 година/
1. Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост:  ...   Вижте ТУК    ...
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Началната тръжна цена е съгласно Решение 106/30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/  лева на декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. / един лев и нула стотинки/.
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 10.03.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 24.02.2022 г. до 10.03.2022 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 24.02.2022 г. до 16,30 ч. на 10.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: 11.03.2022 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.
III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

=======================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – представляващи помещения, всяко едно с площ от 17.16 кв. м., находящи се на II-ри етаж в сградата на бивша Поликлиника

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № РД-45/20.01.2022г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:
            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения № 201; №204; №205 и № 207, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м., находящи се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 28.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  01.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:

•  10.30 часа – за помещение № 201;
•  11.00 часа – за помещение № 204 ;
•  11.30 часа – за помещение № 205;
•  12.00 часа – за помещение № 207;

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
==========================================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – представляващи помещения, всяко едно с площ от 17.16 кв. м., находящи се на I-ви етаж в сградата на бивша Поликлиника

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед № РД-44/20.01.2022 г.  на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

 О Б Я В Я В А М:
            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения № 103; №104; №105, № 106, №107, №108 и №109, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м., находящи се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  02.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
•  13.30 часа – за помещение № 103;
•  13.45 часа – за помещение № 104 ;
•  14.00 часа – за помещение № 105;
•  14.15 часа  – за помещение № 106;
•  15.00 часа  – за помещение № 107;
•  15.15 часа  – за помещение № 108;
•  15.30 часа  – за помещение № 109

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
==========================================

ОБЯВА за откриване на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 6 с площ от 20 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № РД-07/11.01.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 6 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
====================================

ОБЯВА за откриване на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 8 с площ от 20 кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед № РД-08/11.01.2022 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
 О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 8 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч за офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
7. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
8.  Дата, час и място за провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 12:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
===============================================

Подкатегории