izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

    Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Община Годеч кани политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Годеч.
 Консултациите ще се проведат на 19.08.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
  Съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в)  пълномощно от лицата, представляващи съответната партията или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).
 Изискванията към членовете на Общинската избирателна комисия, които следва да  спазвате в предложенията си за съставите на ОИК, са подробно изложени в Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.
Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

 Приложения:  --  ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК:  --
1. Примерен образец за предложение за състав на ОИК;
2. Декларация -  Приложение № 1 към Решение 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК;
3. Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК


С уважение,   /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изготвил:  /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч