izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

З А П О В Е Д  № 404
гр. Годеч, 07.10.2019 г.

     На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
            О П Р Е Д Е Л Я М:
 І. Секция № 230900004 – НУ ”Христо Ботев” - гр. Годеч, ул. "Асен Златаров" № 8 да се използва за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 ІІ. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в общинската администрация или на телефони: 072922300 и 072923470 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа; на 26 октомври 2019 г. от 10.00 часа до 16.00 часа и в деня на изборите – 27 октомври 2019 г. от 7.00 часа до 18.00 часа.
 ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Годеч.
 ІV. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на таблото пред общината.
  Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч.
        
НАДЯ СОТИРОВА  /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ