izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

З  А  П  О  В  Е  Д   № 407
гр. Годеч, 07.10.2019 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на произвеждане на изборите за общински съветници и за кмет в Община Годеч на 27 октомври 2019 г.
        Н А Р Е Ж Д А М:
 1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места на територията на община Годеч от 00.00 часа до 20.00 часа на 27 октомври 2019 г.
 2. В деня на изборите  – 27 октомври 2019 г. да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.
 3. Забраната не се прилага при радостни тържества и тъжни събития, за които има предварително уведомление до Община Годеч.
     Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите и управителите на търговските обекти.
 Изпълнението на заповедта възлагам на Милена Димитрова – специалист „Търговия и Туризъм” и началника на Районно управление - Годеч.
 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметствата, кметските наместници, началника на Районно управление – Годеч и на специалист „Търговия и Туризъм” в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
==================================================