ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ЗАПОВЕД № 338

гр.Годеч, 15.08.2016 год.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.7 от Закона за публичните финанси

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности в Община Годеч.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Вътрешните правила да се сведат до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на дирекции, финансовия контрольор и до директорите и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет за сведение и изпълнение.

  2. Ръководителите на звената да сведат настоящите вътрешни правила до знанието на служителите си.

  3. Ръководителите на звената отговарят за изпълнението на задълженията им вменени с настоящите вътрешни правила.

            Вътрешни правила за организация на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорностите в Община Годеч да се публикува на официалния сайт на Община Годеч – www.godech.bg.

            Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Станислава Балабанова -  заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/

Кмет на Община Годеч

Изготвил: /П/

Валя Манова

Секретар на Община Годеч