ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности

в Община Годеч

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ:

 

Изготвил: /П/

Валя Манова

Секретар на Община Годеч