ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2016 ГОДИНА

( във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, Общинският план за развитие на община Годеч за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г., Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната програма за реформи 2011-2015 г., Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020” и приемствеността на Общинския план за развитие на община Годеч за периода 2007-2013 г.
Вижте пълния текст ТУК:

Решение №28 - за одобряване на Доклада от Общински Съвет

===================================================================================================