ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2017 ГОДИНА

( във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

    Годишния доклад по изпълнение на Общинския план за развитие е основен, нормативно регламентиран документ в Закона за регионалното развитие, по отчитане на наблюдението на изпълнението на Общинския план. Този доклад служи за основа при оценка на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на планираните крайни резултати.
   Като документ на устойчиво интегрирано развитие за стратегическо планиране на местно ниво, Общинския план за развитие на Община Годеч за периода 2014 – 2020 година е разработен в съответствие на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014 – 2020 г., Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., Националната програма за развитие България 2020.

Вижте пълния текст ТУК:

Решение №23 - за одобряване на Доклада от Общински Съвет

=================================================================================