Годишният доклад се внася за обсъждане от Общински съвет и одобрява всяка следваща година, по предложение на Кмета на общината (на основание чл. 24 от Закона за регионалното развитие). Копие от годишния доклад се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие. Финансовото и техническо обезпечаване на дейността по наблюдение на Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината (чл. 90 от Закона за регионално развитие).

ГОДИШЕН ДОКЛАД
Решение № 40 на ОбС - Годеч

==================================================================