ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Планът е приет на сесия на общинския съвет с решение № 23 по Протокол № 3 от 27.11.2019 г.

       Общата цел на настоящия План за защита при бедствия (ПЗБ) е насочена към предоставянето на възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия ПЗБ има следните цели:
1.  Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и други участващи в защитата при бедствия на територията на областта.
2.  Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-ефективен начин.
3.  Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природната среда. Демонстриране на ангажираност на компетентните местни власти, териториалната администрация и териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия на територията на община Годеч, за постигане на по-ефективна защита при бедствия.
4.  Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия. Насърчаване на съвместното планиране и действия за защита при бедствия между отделните институции/ведомства и общности.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА - Виште ТУК:
Приложение №1 - План за защита при земетресения
Приложение №2 - План за защита при ядрена или радиационна авария
Приложение №3 - План за защита при наводнения
Приложение № 4 - План за защита при снегонавявания и обледявания
Приложение № 5 - Пан за защита при пожари
===========================================================================