Дейност

Финансиране

Стойност

Срок

Изпълнител

ОП/ПРСР

Операция/Приоритет

Мярка

индикативна

1. Реконструкция и разширение на водоснабдителната мрежа (за град Годеч), нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника, за осигуряване на необходимото количество и качество на водите, помпени станции, както и строителство на пречиствателни станции за питейни води (за всяко водохващане).

ОП “Околна среда”

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали

5 000 000 лв.

2011 - 2013

община

2. Разширение и реконструкция на канализационната мрежа и строителство/ на пречиствателна станция за отпадъчни води - в град Годеч.

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали

4 000 000 лв.

2011 - 2013

община

3. Строителство/реконструкция/

рехабилитация на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения в следните села: Гинци, Шума, Лопушня, Голеш, Станянци, Връдловци, Мургаш, Туден, Разбойще, Бракьовци, Губеш, Комщица, Смолча, Бърля, Каленовци, Букоровци, Връбница

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

3 000 000 евро

2009 - 2010

община

гр. Годеч –

- ремонт на вътрешноградски улици,

- реконструкция на съществуващите мостове на река Нишава;

- изграждане на нов пешеходен мост над река Нишава в центъра на града

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2011 -2013

община

с. Гинци - ремонт на вътрешноселищни улици  и мостове

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009-2011

община

с. Шума - ремонт на пътя в махала "Стране" и част от главната улица и изграждане на мост на р. Шумска

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Голеш - настилане на пътя с трошляк от местността "Разкръсте" до махала "Батлак" (1 500 м); ремонт на пътя от центъра на с. Голеш до махала "Рида";

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Връдловци - насипване с трошляк на пътя (над магазина) и в махала "Барие"

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Мургаш и с. Лопушня - асфалтиране на улици  - 1 500 м.

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Туден - ремонт на пътя за Разбойщки манастир и преасфалтиране на отклонението от пътя от Годеч до с. Туден

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Бракьовци - ремонт на пътя Бракьовци - Брезе

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Губеш - асфалтиране на ул. "Дашина ливада"; подравняване на черен път  - 3 000 м; довършване рамонта на пътя Годеч - Губеш - Комщица; асфалтиране на пътя до гробищния парк

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Комщица - ремонт на пътя Смолча - Комщица - Бърля

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

с. Букоровци - настилка на пътя до манастир "Св. Георги"

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2009 - 2011

община

4. Разработване на Интегриран план за обновяване на гр. Годеч, включващ Централна градска част

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места

50 000 лв.

2010 - 2011

община

5. Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните коритарека Нишава (от извора до Калотина) и реките през с.Туден, с.Гинци, с.Шума, с.Комщица.

ОП “Регионално развитие”

Приоритет 4. Местно развитие и сътрудничество

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

100 000 лв.

2008 - 2009

община

6. Обновяване/реконструкция и оборудване на общинска болница (и двор) – гр. Годеч

ОП “Регионално развитие”

Приоритет 4. Местно развитие и сътрудничество

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

1 900 000 лв.

2010 - 2013

община

7. Обновяване/реконструкция и оборудване на начално училище “Христо Ботев” и обединено детско заведение “Юрий Гагарин” (вкл. всички прилежащи части)

ОП “Регионално развитие”

Приоритет 4. Местно развитие и сътрудничество

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

980 000 лв.

2008 - 2009

община

8. Подобряване на енергийната ефективност на сградите на кметствата  в селата и на сградата на общината

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

3 000 000 евро

2008-2011

община

9.Реконструкция и оборудване на Рехабилитационен център, градски стадион и Младежки дом – гр. Годеч

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

2008 - 2011

община

10. Обновяване и развитие на:

  • гр. Годеч - изграждане на градски парк с детски площадки и кътове за отдих;
  • с. Гинци - възстановяване оградата на гробищния парк;
  • с. Шума - благоустройство около училището, пощата и Младежкия клуб; ремонт на оградата на гробищния парк;
  • с. Бракьовци - ограждане на гробищния парк и поставяне на метална порта;
  • с. Каленовци - изграждане на ограда на гробищен парк

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

2 000 000 евро

2010 - 2011

община

11. Инфраструктурен проект за развитие на бизнеса - изложение и продажба на продуктите, защитени с регионалната марка

Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Сърбия"

Приоритетна ос 1: Развитие на инфраструктура

300 000 евро

2009 - 2011

община

12. Изграждане на широколентови връзки в населените места

ОП “Регионално развитие”

Приоритет 2. Регионална и местна достъпност

Операция 2.2

400 000 лв.

2009 - 2010

община

13. Реконструкция и обновяване настилките на спортните площадки на СОУ ”Проф. д-р Ас. Златаров”, оборудване със спортни уреди и съоръжения, осветление на игрищата; Оборудване на кабинети за чуждо-езиково обучение и за извънкласни дейности

ОП “Регионално развитие”

Приоритет 4. Местно развитие и сътрудничество

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

400 000 лв.

2010 - 2012

община

14. Основен ремонт и модернизиране на салона в сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров”- гр. Годеч; изграждане на ограда и кътове за отдих в двора на Читалището

Програма за развитие на селските райони

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

500 000 евро

2010 - 2011

НЧ „Н. Й. Вапцаров”

15. Създаване на спортно – леглова и тренировъчна база (в сградата на ПУИ ”В. Левски”- гр.Годеч, след закриване на училището);

Програма за развитие на селските райони

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

1 000 000 евро

2012 - 2013

община

16. Разработване на Общински план за енергийна ефективност

Общински бюджет

2008

община