Дейност

Финансиране

Стойност

Срок

Изпълнител

ОП/ПРСР

Операция/Приоритет

Мярка

1. Създаване на Колеж по стопанско управление:

  • институционализиране;
  • ремонт и оборудване на сграда
  • рехабилитация на двора

Прилагане на подхода за Публично – частно партньорство

2 000 000 лв.

2013

Публично – частно партньорство

2. Възстановяване на биологичното разнообразие на територията на общината чрез разработване на план за действие за всички застрашени видове; изпълнение на дейности по възстановяване на унищожени или антропогенно повлияни местообитания; проучване на влиянието на инвазивни видове и реализация на дейности за ограничаване на тяхното негативно влияние

ОП “Околна среда”

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Център за устойчиво развитие

3. Участие на общината и местния неправитествен сектор в инициативи за междурегионално сътрудничество за прилагане на добри Европейски практики и разработване на  Иновационна стратегия за превенция на риска от влошаване на демографските показатели

ОП “Регионално развитие”

4.2. Междурегионално сътрудничество

Според бюджета на грантовата схема

Според периода на изпълнение на грантовата схема

Община и неправителствена организация

5. Подкрепа на новорегистрирано предприятие в хранително - вкусовата промишленост за производство на хляб и хлебни изделия - ремонт на сграда и оборудване/обзавеждане - гр. Годеч

Програма за развитие на селските райони

Мярка 3.1.2 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

200 000 евро

2009 - 2010

новорегистрирано предприятие

6. Подкрепа на новорегистрирано/

микропредприятие за производство на екологични опаковки

Програма за развитие на селските райони

Мярка 3.1.2 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

200 000 евро

новорегистрирано/микропредприятие

7.Подкрепа на микропредприятия/

земеделки производители за производство и продажба на био-енегрия, от преработка на рапица от собственао земеделско стопанство (разположено върху необлагодетелствани землища)  – до 1 Мегават

Програма за развитие на селските райони

Мярка 3.1.2 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

600 000 евро

2009 - 2010

микропредприятия/земеделки производители

8. Подкрепа на микропредприятия за производство на строителни материали - изграждане на производствена и търговска площ, доставка на оборудване/обзавеждане -  гр. Годеч

Програма за развитие на селските райони

Мярка 3.1.2 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

200 000 евро

2009 - 2010

9. Подкрепа за изграждане и оборудване на нови ферми за развъждане и отглеждане  на риба и други водни организми, прилагащи съвременни технологии за производство на видове с добри пазарни перспективи;

Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”

Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура"

Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”

180 000 евро

2010 - 2013

микропредприятия/земеделки производители

10. Изграждане на център предоставящ  услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии за подпомагане на бизнеса

Оперативна програма за развитие на селските райони

2009 - 2013

Община Годеч