Цели/дейности

Източник на финансиране

Бюджет

Срок

Бенефициент/и

Програма

Приоритет

Операция/Мярка

1. Реализиране на комплекс от стратегически мерки за полагане основите на устойчиво развитие на туризма в община Годеч, в т.ч.:

► Създаване на местна туристическа мрежа, регистриране на местно туристическо сдружение с нестопанска цел (НПО), изграждане и оборудване на Туристически информационен център в центъра на град Годеч съобразно изискванията на Държавната агенция по туризъм и превръщането им в мотор на местното туристическо развитие

► Идентифициране на местния ресурсен потенциал, организирането му в детайлна туристическа информационна база данни и въвеждане на съвременна система за резервации в ТИЦ

► Разработване, маркетинг и реклама на интегриран туристически продуктов пакет, вкл. изработване на рекламно-информационни материали, WEB страница, PR кампания и провеждане на експедиентски тур за журналисти, туроператори и представители на национални браншови организации в туризма

► Висококвалифицирана консултантска подкрепа на мрежата и ТИЦ            за предоставяне на качествени туристически услуги, вкл. стимулиране на предприемачеството в туризма и подкрепа за стартиращ туристически бизнес

► Разработване и разпространение на  инвестиционен туристически справочник

► Изготвяне на общинска стратегия за развитие на устойчив туризъм по модела на европейския подход Лидер, вкл. план за действие

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч

2. Екотуристическа интерпретация на богатото биоразнообразие на 5 защитени зони от европейската екомрежа НАТУРА 2000 в България (“Западен Балкан”, “Понор” и “Раяновци” по Директивата за птиците и “Западна Стара планина и Предбалкан” и“Драгоман” по Директивата за хабитатите), части от които попадат в границите на общината, чрез:

► Прерастване на екодом “Природа” в град Годеч (сградата на бившия диспансер) в Общински посетителски център “Натура 2000” с тематична експозиция на открито в прилежащата територия

► Изграждане и маркиране на 5 екопътеки в защитените зони с площадки за наблюдения и туристически кътове за отдих, вкл. биваци

► Разработване, маркетинг и реклама на тематичен екотуристически продуктов пакет

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч (в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа “Балкани”, НЦСР и „Център за устойчиво развитие”)

3. Създаване на специализирана екотуристическа инфраструктура за опазване и експониране на уникалното природно наследство на Западна Стара планина                  (2 защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: “Западен Балкан” по Директивата за птиците и “Западна Стара планина и Предбалкан” по Директивата за хабитатите), в т.ч.:

► Реконструкция и модернизация на хижа “Малина” край село Гинци и превръщането й в Природозащитен  екотуристически център “Западен Балкан”

► Разработване на Центъра като основна туристическа атракция и база за планински туризъм в рамките на трансграничния пешеходен маршрут “Западен Балкан” и европейския туристически маршрут Е-3 “Ком-Емине”

► Изграждане и маркиране на екопътеки до връх Ком и прохода Петрохан и няколко тематични екопътеки в околността с площадки за наблюдения и места за отдих, вкл. биваци

► Разработване, маркетинг и реклама на интегриран екотуристически продуктов пакет, вкл. за детски и младежки туризъм под формата на зелени училища

► Регистриране на местна екологична организация с нестопанска цел (НПО) и създаване на ученически екоклуб “Приятели на Западен Балкан”

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч (в партньорство с Регионален екологичен център за Централна        и Източна Европа - клон България, „Център за устойчиво развитие” )

4. Развитие на мрежа от “наследствени пътеки” за представяне на местното културно-историческо и природно наследство и атрактивното му включване в туристическо предлагане чрез:

► Реконструкция и обзавеждане на изложбена зала в Младежкия дом в град Годеч за превръщането й в нетрадиционна музейна експозиция като ядро на мрежата

► Създаване на изнесени информационни пунктове в зоните с най-важните туристически обекти (руини на уникален за България античен храм и параклис “Св. Никола” край Годеч, Разбойщки манастир, Годечки манастир, църкви в Годеч, Комщица и Гинци, природни забележителности Котлите край Разбойще и Заского край Гинци, извора на река Нишава под връх Ком и др.)

► Изграждане и маркиране на мрежа от културни  и екомаршрути до целевите обекти

► Организиране на професионално екскурзоводско обслужване

► Разработване, маркетинг и реклама на новия туристически продуктов пакет

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч (в партньорство с  НЦСР, „Център за устойчиво  развитие”)

5. Опазване и съвременна интерпретация на културно-историческото наследство в посока възраждане на местните традиции, занаяти и фолклор за превръщането им в привлекателна туристическа атракция и обогатяване туристическия продукт на дестинацията чрез:

► Създаване на Работилница “Живо наследство” към Културно-информационния център (в Профсъюзния дом)        в град Годеч

► Откриване на сувенирен магазин за местни произведения на народните художествени занаяти и приложни изкуства

► Разработване на тематични етнопакети, вкл. възстановка на традиционни местни обреди и обичаи, хоби курсове по занаяти и фолклор и др., маркетинг и реклама на новия продуктов пакет

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч (в партньорство с читалището, фондация “Работилница за граждански инициативи” и фондация “Традиция”)

6. Туристическа социализация на светите места в общината (Разбойщки и Годечки манастири, църкви, параклиси и оброчища) за включването им в регионален манастирски тур като част от Софийската Света гора чрез:

► Изграждане на Посетителски духовен център край Разбойщки манастир за туристическа интерпретация на светите места в общината

► Развитие на съпътстваща туристическа инфраструктура, вкл. маркиране на екопътека Годеч - Разбойщки манастир, изграждане на места за отдих и др.

► Организиране на специални културни събития, в т.ч. фестивал за църковнославянски песнопения и тематичен пленер по изкуства

► Разработване, маркетинг и реклама на тематичен туристически продуктов пакет

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Софийска митрополия ( в партньорство с Община Годеч)

7. Превръщане на Разбойщки манастир (предварителен статут на архитектурен паметник на културата с национално значение) – един от най-старите в България,           в привлекателен туристически и духовен център от Софийската Света гора чрез:

► Реконструкция и основен ремонт на манастирските сгради

► Ремонт и реставрация на манастирската църква “Въведение Богородично”

► Благоустройство на манастирския двор

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места

500 000 -      1 000 000 Евро

2008 - 2013

Софийска митрополия ( в партньорство с Община Годеч)

8. Обновяване и включване в туристическо предлагане на най-атрактивните храмове (паметници на културата) в общината, в т.ч.:

► Ремонт и реставрация на Годечки манастир

► Ремонт и реставрация на църквите “Св. Димитър” в град Годеч, “Св. Троица” в село Комщица, “Св. Николай” в село Гинци и др.

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места

500 000 -      1 000 000 Евро за проект

2008 - 2013

Община Годеч (в партньорство със Софийска митрополия и църковните настоятелства)

9. Иницииране на регионално значимо културно събитие за връщане славата на Петроханското кисело мляко чрез:

► Организиране и провеждане Панаир на киселото мляко в района на прохода Петрохан

► Изграждане на постоянна етнографска експозиция в село Гинци за представяне историята на тази местна традиция

► Създаване на демонстрационна работилница в село Гинци за производство на сертифицирано кисело мляко с марката “Петрохан”

► Маркетинг и реклама на фестивала, вкл. информационно осигуряване на продукта и мащабна PR кампания на национално ниво

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2008 - 2013

Партньорска инициатива на общините Годеч и Берковица

10. Разширяване на вилно селище за агротуризъм с демонстрационна биоферма в село Гинци,    в т.ч.:

► Създаване на Посетителски агроцентър със зала за дегустации на местни биопродукти и тематични атракционни съоръжения на открито

► Обзавеждане на изградената настанителна база в традиционен български стил

► Разработване, маркетинг и реклама на новия агротуристически продукт

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности

200 000 Евро

2009 - 2011

Община Годеч

11. Развитие на интегриран селски туризъм на база симбиозата “земеделие - туризъм” чрез:

► Изграждане и/или реконструкция и обзавеждане на настанителна база (малки семейни хотели, къщи за гости и др.) и заведения за хранене и развлечения

► Предлагане на атрактивни туристически услуги за разработване на местното природно и културно-историческо наследство, вкл. развитие на местни занаяти

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 311: Разнообразяване на неземеделски дейности

200 000 -  400 000 Евро за проект

2008 - 2013

Регистрирани земеделски производители

12. Откриване на нови, разрастване и разнообразяване дейността на съществуващи микропредприятия  за разширяване на инвестициите в туризма    в посока:

► Основни (настаняване и хранене) и допълнителни (туристическа анимация и спорт, транспорт и др.) туристически услуги

► Услуги за развитие на туризма (реклама , туроператорска дейност, бизнес консултации и др.)

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

100 000 - 400 000 Евро за проект

2008 - 2013

Местни и външни предприемачи

13. Създаване на туристическа база висока категория, вкл. хотелска част с голям капацитет, заведения за хранене и развлечения, атрактивни спортни съоръжения и богат набор допълнителни услуги, за привличане на платежоспособни туристи чрез:

► Реконструкция  и модернизация на бившия комплекс за военно обучение в град Годеч

Публично-частно партньорство

2009-2013

Община Годеч и частен предприемач

14. Разработване на интегриран туристически продуктов пакет и активен маркетинг за налагане региона на Западна Стара планина като атрактивна туристическа дестинация на националния и международния пазари,        в т.ч.:

► Експертна инвентаризация и оценка на туристическия ресурсен потенциал на всички общини от целевия регион, разработване на унифицирана  детайлна туристическа информационна база данни за местните ТИЦ и включването й в регионална система за     е-маркетинг

► Оптимизиране на създадената регионална мрежа от Туристически информационни центрове

► Изграждане и развитие на местния капацитет за предлагане на качествени туристически услуги и работа в мрежа на регионално, респ. национално ниво като част от националната туристическа информационна система

► Комуникационна кампания в целевите общини за устойчиво развитие на туризма в региона на Западна Стара планина

► Стартиране на инициатива за регионално сертифициране на туристически обекти и услуги с оригинална марка за качество

► Изготвяне на регионална стратегия  за развитие на устойчив туризъм, вкл. маркетингова и рекламна стратегии

► Създаване на интегриран туристически продуктов пакет и неговото информационно осигуряване, вкл. рекламно-информационни материали и WEB страница

► Прилагане на иновативен маркетинг и реклама за постигане на ярка регионална идентичност, вкл. организиране на специални тематични събития, провеждане на регионална туристическа борса и експедиентски тур за туроператори и журналисти,  национална PR кампания за популяризиране богатия туристически потенциал на целевите общини, участие в най-важните национални и международни туристически изложения и  др.

-с Решение № 118 на ОбС Годеч  - Развитие  на устойчив туризъм и активно партньорство за разработване региона на Западна Стара планина като атрактивна туристическа дестинация:

-Изграждане на туристическо селище за екологичен и селски туризъм в град Годеч

-Изграждане на Комплекс за спортен риболов „Калина” в село Гинци, община Годеч.

Оперативна програма “Регионално развитие”

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

В рамките на грантовата схема

2008 - 2013

Регионално сдружение за развитие на туризъм “Северозападен Балкан” (сдружение на общините Годеч, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене и Белоградчик)

15. Активизиране на културния обмен между двете побратимени общини Годеч и Димитровград за опазване на културно-историческото наследство и включването му в туристическо предлагане за постигане на устойчиво местно развитие чрез:

► Изграждане на регионален трансграничен клъстър за опазване на културно-историческото наследство и развитие на културен туризъм

Програма ФАР –Трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Приоритетна ос 2: Подобряване капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

В рамките на грантовата схема

2008 - 2013

Консорциум от погранични общини и местни неправителствени организации от България и Република Сърбия

16. Разработване на Еврорегион “Стара планина” като атрактивна трансгранична екотуристическа дестинация чрез:

► Създаване на модел за  развитие на устойчив туризъм, вкл. разработване на интегриран трансграничен туристически продукт и подкрепа за съвместни инициативи на база общото природно наследство

► Развитие на капацитета за съвместно планиране в мрежата и обмяна на добри практики между Регионалното сдружение за развитие на туризма “Западен Балкан” (България) и Сдружението за развитие на региона на Стара планина (Сърбия)

Програма ФАР –Трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Приоритетна ос 2: Подобряване капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

В рамките на грантовата схема

2008 - 2013

11 погранични общини от Еврорегион “Стара планина”, в т.ч. Годеч, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене, Белоградчик, Зайчар, Княжевац, Пирот и Димитровград