Цели/дейности

Източник на финансиране

Бюджет

Срок

Бенефициент/и

Програма

Приоритет

Мярка

1. Създаване на благоприятна бизнес среда в общината чрез:

► Изграждане и развитие на Общински бизнес център за подкрепа на местното предприемачество

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика

Мярка 321:  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

3 000 000 Евро

2008 - 2013

Община Годеч

2. Изграждане на местен капацитет за прилагане на подхода Лидер на територията на 3-те съседни общини Годеч, Берковица и Вършец чрез:

► Експертна подкрепа за възникване, институционализиране и укрепване на Местна инициативна група

► Подпомагане процеса на подготовка и изготвяне на стратегия за устойчиво местно развитие

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 4: Лидер

Мярка 431, подмярка 2: Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални МИГ

100 000 Евро

2008 - 2009

Съвместна инициатива на общините Годеч, Берковица и Вършец

3. Прилагане на интегрирана стратегия за устойчиво местно развитие, изготвена на основата на Лидер

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 4: Лидер

Мярка 41: Прилагане на стратегии за местно развитие

200 000 Евро за проект,        2 500 000 Евро за целия период

2009 - 2013 (2015)

Представители на местните общности в общините Годеч, Берковица и Вършец

4. Развитие на добро сътрудничество с МИГ от европейската мрежа Лидер, в т.ч.:

► Подготвителни стъпки за изграждане на партньорство между МИГ

► Генериране и изпълнение на съвместни иновативни проекти с МИГ от България, Гърция, Италия и Финландия

Програма за развитие на селските райони

Приоритетна ос 4: Лидер

Мярка 421: Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество

10 - 25 000 Евро за подготвителен проект;

200 000 Евро принос на МИГ от общия бюджет

2009 - 2013 (2015)

МИГ Годеч -Берковица - Вършец