Допълнение на Общинския план за развитие на Община Годеч 2014-2020 г., приет с решение № 21 от Протокол № 3/20.03.2014 г. на Общински съвет – гр. Годеч в частта Индикативен списък на проектите за реализация на ОПР Годеч 2014-2020 г. /Приложение 3/ към Програмата за реализация на плана, съгласно Решение № 3 по Протокол № 1 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Годеч, както следва:

Към ПРИОРИТЕТ 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, Мярка 3.1.1. Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до туристическите обекти)

СЕ ДОБАВЯ:

3.1.1.7. Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път  III - 813 в град Годеч - о.т. 403-320  и път  III - 8132 - о.т. 320-175;

3.1.1.8. Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно:

- ул. Христо Смирненски                 

- ул. Зли Дол