Допълнение на Общинския план за развитие на Община Годеч 2014-2020 г., приет с решение № 21 от Протокол № 3/20.03.2014 г. на Общински съвет – гр. Годеч в частта Индикативен списък на проектите за реализация на ОПР Годеч 2014-2020 г. /Приложение 3/ към Програмата за реализация на плана, съгласно Решение № 44 по Протокол № 3 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Годеч, както следва:

Към ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Балансирано и устойчиво развитие на туризма, Мярка 1.1.1. Развитие на устойчиви форми на туризъм

СЕ ДОБАВЯ:

1.1.1.9. Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали на територията на община Годеч, за поддържане, презентиране и съхранение на културното и духовно наследство.