актуализирано - 21 Март 2016

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.

Настоящият документ съответства със стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на Общинския план за развитие.

Подготовката, общият дизайн и разработването на ОПР е съобразено със следните насоки и изисквания:

  • съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
  • координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
  • осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;
  • методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки;
  • спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Вижте целия документ

Приложение 1. Доклад от анкетно проучване сред жители и заинтересовани страни;

Приложение 2. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие на община Годеч 2014-2020;

Приложение 3. Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни продукти/резултати;

Приложение 4 Планираните проекти за осъществяване чрез общински ПЧП 2014-2020 г.

Приложение 5. Предварителна оценка на ОПР на община Годеч (2014-2020 г.)