Предложение за изменение на Наредбата

Мотиви за изменение на Наредбата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №309/10.03.2017 г. по Адм.дело №208/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура София, против разпоредбата на чл.16, т.5 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч.


            Наредбата е приета с Решение № 112 по Протокол № 12 от 24.10.2016 г.
Всеки нормативен акт, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. З от АПК). Само при спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община може да осъществи нормативно установеното си правомощие да доразвие с наредба нормите на закона като уреди неуредените с него обществени отношения с местно значение, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в него (чл.8 от ЗНА).
          
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч съдържа незаконосъобразна норма, с която на практика са преуредени обществени отношения, регламентирани от Конституцията на Република България, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за местните данъци и такси. Това е предпоставка същият да бъде отменен.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе следното                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:
1. Изменя Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч, както следва:

§ 1.Чл. 16, т. 5 се отменя.

§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 3 със следният текст: Наредбата е изменена с Решение №…по Протокол №… на ОбС-Годеч.

ВНОСИТЕЛ:

Мария Владимирова

Председател на ОбС-Годеч