П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.04.2017 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Потвърждаване на Решене №40 от 07.04.2017 г., взето на подписка.

                       

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 65/11.04.2017 г. (08-00-444/11.04.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2017-2020 г.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 49/17.03.2017 г. (08-00-360/17.03.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч, като член на РСУО Костинброд по ОП „Околна среда” 2014-2020 година.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

                        ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 66/17.03.2017 г. (08-00-445/11.04.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Подписване на партньорско споразумение между общините партньори от РСУО- Костинброд по ОП „Околна среда” 2014-2020 година.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

                        ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 67/11.04.2017 г. (08-00-443/11.04.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на общинска програма за оптимизация на училищната мрежа от учебната 2017/2018 г. и преобразуване на НУ „Христо Ботев” и СУ „Проф.д-р Асен Златаров”

   Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

                         ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

  6. Разглеждане на Отчет за дейността и Отчет за изпълнение на бюджета на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2016 година.

Вносител: Председателя на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1899”

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

       ПК по „Образование, култура, ВЧД”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/11.04.2017 г. (08-00-447/11.04.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на действащия ПУП за създаване на УПИ и задъдена улица в кв.4, с.Шума

    Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Устройство на територията”

8. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 68/11.04.2017г. (08-00-446/11.04.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден”

   Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

9. Други

9.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                        Мария Владимирова

                                                        Председател на ОбС – Годеч

11.04.2017 г.