П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 79/28.04.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.

   Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

                            ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.03.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

   Вносител: Председателя на ОбС

   Становища: ПК по „Обществен ред, БДТПИ”

                           ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/23.03.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на община Годеч.

   Вносител: Председателя на ОбС

   Становища: ПК по „Образование, КВЧД”

                        ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/26.04.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Отмяна на Решение № 8 по Протокол № 1 от 31.01.2017г.

   Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

      ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

                         ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 83/11.05.2017 г. (08-00-520/11.05.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на Решение № 126 по Протокол № 10 от 25.10.2012г.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 93/22.05.2017г. (08-00-560/22.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета и на Община Годеч за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81/11.05.2017г. (08-00-521/11.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на стая № 209 на 2-ри етаж в сградата на ул.”Грамада” № 2.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище : ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 82/11.05.2017г. (08-00-522/11.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на стая № 210 на 2-ри етаж в сградата на ул.”Грамада” № 2.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище : ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85/12.05.2017г. (08-00-533/12.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие – гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

10. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 84/12.05.2017г. (08-00-529/12.05.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед в полза на Агенция за социално подпомагане.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 87/12.05.2017г. (08-00-535/12.05.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Екология, СГС”

12. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 88/12.05.2017г. (08-00-536/12.05.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

                         ПК по „Екология, СГС”

13. Разглеждане Отчет за приходи и разходи за 2016г. и Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „Медицински център-Годеч”ЕООД /вх.№ 77/26.04.2017 г./

Вносител: Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 90/22.05.2017 г. (08-00-555/22.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – УПИ XX-за общ.обсл. в кв.85, гр.Годеч.

    Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Устройство на територията”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 91/22.05.2017 г. (08-00-558/22.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на УПИ IX-за ресторант, в кв.29.

    Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

                           ПК по „Устройство на територията”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/22.05.2017 г. (08-00-559/22.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на ПУП на гр.Годеч в кв.17.

    Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Устройство на територията”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№86/12.05.2017г. (08-00-534/12.05.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за закрила на детето за 2017 година.

   Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

18. Други.

18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                        Мария Владимирова

                                                        Председател на ОбС – Годеч

22.05.2017 г.