ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решениe76 от 19.07.2016 година, взето на подписка.

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 112/17.07.2017г. (08-00-755/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Допълнение на Решение № 44 от 19.04.2017г.

  Вносител: Кмета на община Годеч

   Становища: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

             ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 120/17.07.2017г. (08-00-761/17.07.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 121/17.07.2017 г. (08-00-762/17.07.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Допълнителни възнаграждения на заместник-кметовете и кметските наместници.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане Предложение вх.№ 122/17.07.2017 г. от М.Владимирова – Председател на ОбС относно: Допълнително възнаграждение на Кмета на община Годеч и кметовете на кметства.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 119/17.07.2017г. (08-00-753/17.07.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване цена за продажба на 430/955 ид.ч. от УПИ IX-за ресторант в кв.29 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/17.07.2017г. (08-00-754/17.07.2017г.) от Надя Сотирова - Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти за индивидуално ползване.

Вносител: Зам.-Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 123/17.07.2017 г. (08.00.763/17.07.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Промяна вида на собствеността на общински имот от публична в частна общинска собственост на УПИ I-959 в кв.136 по плана на гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

   10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 113/17.07.2017г. (08-00-756/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 114/17.07.2017г. (08-00-757/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти върху тротоар на ул.”Г.С.Раковски”, гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 115/17.07.2017г. (08-00-758/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти върху тротоар на ул.”Ал.Стамболийски”, гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 116/17.07.2017г. (08-00-759/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми търговски обекти върху терен общинска собственост в кв.64 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117/17.07.2017г. (08-00-760/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваем търговски обект върху тротоар в кв.2 по плана на с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109/17.07.2017г. (08-00-745/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/17.07.2017г. (08-00-746/17.07.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на ДГ „Ю.Гагарин” и СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 124/17.07.2016г. (08-00-770/17.07.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 и за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118/17.07.2017г. от Васил Добрев – общински съветник за промени в инфраструктурата на централната градска част.

Вносител: Васил Добрев

Становище: ПК по „Устройство на територията”

19. Други

19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                                      Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова   

19.07.2017г.

================================================================