ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.08.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/21.08.2018г. (08-00-836/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Годеч за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 99/02.08.2018г. (08-00-762/02.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 3. Разглеждане Предложение с вх.№ 102/21.08.2018г. (08-00-837/21.08.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч за първо шестмесечие на 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 103/21.08.2018г. (08-00-838/21.08.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/21.08.2018 г. (08-00-839/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства с.Шума и с.Гинци.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане Предложение вх.№ 106/21.08.2018 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнително възнаграждение на Кмета на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 107/21.08.2018 г. (08-00-834/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/21.08.2018 г. (08-00-835/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Пазарна стойност за продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

9. Разглеждане Предложение вх.№ 108/21.08.2018 г. (08-00-830/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109/21.08.2018г. (08-00-832/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/21.08.2018г. (08-00-833/21.08.2018г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Включване на ДГ „Ю.Гагарин” и СУ”Проф.д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/16.08.2018г. (08-00-817/16.08.2018г) от Станислава Балабанова – Зам.-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на град Годеч в кв.138.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

13. Разглеждане Предложение вх.№ 112/21.08.2018 г. (08-00-840/21.08.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Годеч с договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00256 от 08.12.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Други

14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Председател на ОбС – Годеч

   Мария Владимирова 

21.08.2018 г.
=============================================================