ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Потвърждаване на Решение № 1 от 16.01.2019 година, взето на подписка.
 2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 183/28.12.2018 г. (08-00-1304/28.12.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

 1. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 2/14.01.2019 г. (08-00-30/14.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допълнение на Общинския план за развитие на община Годеч 2014-2020 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/21.01.2019 г. (08-00-56/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Тарифа за наемни цени на общински помещения и терени.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/21.01.2019 г. (08-00-53/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 година.

Вносител: Кмет на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/21.01.2019 г. (08-00-54/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Годеч през 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/21.01.2019г. (08-00-58/21.01.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви през 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/21.01.2019 г. (08-00-55/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16/21.01.2019 г. (08-00-66/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне размера на индивидуалните основни възнаграждения на кметовете на кметства с.Шума и с.Гинци.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/21.01.2019 г. (08-00-59/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/21.01.2019 г. (08-00-60/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократно финансово стимулиране на всеки ученик, завършващ XII клас в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13/21.01.2019 г. (08-00-61/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Годеч.      

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

 1. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/16.01.2019 г. (08-00-39/16.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2019 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2019 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”
    ПК по „Устройство на територията, ВиК и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”
    ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура”
    ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”
    ПК по „Екология, селско и горско стопанство”
    ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”
    ПК по „Здравеопазване и социална политика”
    ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

 1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Община Годеч за срока на мандата. /вх.№ 6/21.01.2019 г. (08-00-52/21.01.2019г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/21.01.2019 г. (08-00-57/21.01.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 г. Приемане Общински план за младежта за 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм” 

 1. 16. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/27.12.2018 г. (08-00-1291/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах.Молак в кв.3.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. 17. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/27.12.2018 г. (08-00-1293/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.55.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. 18. Разглеждане Предложение с вх.№ 182/27.12.2018 г. (08-00-1292/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.72.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Устройство на територията”

 1. Други

19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.                                                             

                                                               

                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                          Мария Владимирова  

23.01.2019 г.