П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/18.02.2019 г. (08-00-156/18.02.2019г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ.
  Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                        ПК по „Екология, селско и горско стопанство”
 2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/18.02.2019 г. (08-00-157/18.02.2019г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година.
  Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                    
     ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 
 3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/18.02.2019г. (08-00-162/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на част от терен, находящ се в УПИ-Iза спорт в кв.134 по плана на гр.Годеч.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 
 4. Разглеждане Предложение с вх.№ 23/18.02.2019г. (08-00-155/18.02.2019г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2018 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
          
               ПК по „Екология, СГС” 
 5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24/18.02.2019г. (08-00-154/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по ПРСР 2014-2010г.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25/18.02.2019г. (08-00-160/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II” – етап 5.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 26/18.02.2019г. (08-00-161/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда” през 2019 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/20.02.2019г. (08-00-168/20.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Издаване Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване авансово плащане във връзка с подадено от „МИГ – Берковица и Годеч” заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/27.12.2018 г. (08-00-1291/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах.Молак в кв.3.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Устройство на територията” 
 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 28/20.02.2019 г. (08-00-169/20.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден в кв.16.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Устройство на територията” 
 11. Други
  11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.       

                                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                                          
                                                      Мария Владимирова  
20.02.2019 г.