ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

   Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.12.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Докладна записка с вх.№37/10.12.2019 г. (08-00-1268/10.12.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2019 г.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/10.12.2019 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
   Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
   Становище:  ПК по „ЕИМСКРНУ”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/10.12.2019 г. (08-00-1269/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах. „Молак“, кв. 17.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 41/10.12.2019 г. (08-00-1271/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден, кв.1.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
      
   
                                                       Председател на ОбС – Годеч:
10.12.2019 г.                                                                          Мария Владимирова