ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.04.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.     Потвърждаване Решение № 27 от 18.03.2020 г., взето на подписка.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2.    Разглеждане Предложение с вх.№ 90/21.04.2020 г. (08-00-510/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3.   Разглеждане Предложение с вх.№ 91/21.04.2020 г. (08-00-511/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
 4.   Разглеждане Предложение с вх.№ 96/21.04.2020 г. (08-00-516/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за разделно събиране на отпадъци със средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5.   Разглеждане Предложение с вх.№ 92/21.04.2020 г. (08-00-512/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 17.40 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда-кметство, попадаща в УПИ I, кв.17, с.Комщица, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6.   Разглеждане Предложение с вх.№ 93/21.04.2020 г. (08-00-513/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7.   Разглеждане Предложение с вх.№ 94/21.04.2020 г. (08-00-514/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8.    Разглеждане Предложение с вх.№ 86/01.04.2020 г. (08-00-450/01.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 30 кв.м., част от УПИ VIII-141 в кв.19, отчуждаващи се за улица с о.т.80-81 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9.   Разглеждане Предложение с вх.№ 95/21.04.2020 г. (08-00-515/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., находящо се в кв.25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10.   Разглеждане Предложение с вх.№ 87/21.04.2020 г. (08-00-507/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допускане изменение на ПУП на град Годеч в кв.17а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11.   Разглеждане Предложение с вх.№ 88/21.04.2020 г. (08-00-508/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 32 кв.м., находящ се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12.   Разглеждане Предложение с вх.№ 89/21.04.2020 г. (08-00-509/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 18 кв.м., находящ се в УПИ I-за младежки културен дом, кв.132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13.   Разглеждане Предложение с вх.№ 85/27.03.2020 г. (08-00-412/27.03.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 г. на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
14.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 97/21.04.2020 г. (08-00-518/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
 15.   Разглеждане Предложение с вх.№ 98/21.04.2020 г. (08-00-517/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
16.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/22.04.2020 г. (08-00-519/22.04.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС",
           ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17.   Други
17.1.   Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници.
           
                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                                                Мария Владимирова
22.04.2020 г.
=======================================================================