Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Годеч www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Предложение до Общински Съвет
  Мотиви за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

======================================================