ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 05.08.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.   Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбран общински съветник.
2.   Промяна в състава и ръководството на постоянни комисии към Общински съвет - Годеч.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч 

            Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова
28.07.2020 г.
====================================================