ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.08.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет - Годеч за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г. /вх.№ 143/07.08.2020 г./
Вносител: Председателят на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/14.07.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от 2015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 110/08.06.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч
Вносител: Председателят на ОбС
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 106/26.05.2020 г. (08-00-628/26.05.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговски дружества от 2001 година и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 104/30.04.2020 г. (08-00-554/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „УТ, ВиК,БТТОРЗЕ”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 146/19.08.2020 г. (08-00-1012/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 147/19.08.2020 г. (08-00-1017/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г. и Поименния списък за капиталови разходи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 148/20.08.2020 г. (08-00-1023/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 149/20.08.2020 г. (08-00-1024/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/06.08.2020 г. (08-00-944/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/06.08.2020 г. (08-00-943/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 150/20.08.2020 г. (08-00-1025/20.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2019 година и приемане Програма за закрила на детето за 2020 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 145/19.08.2020 г. (08-00-1014/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от УПИ X- за ОЖС, в кв.42 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 144/19.08.2020 г. (08-00-1013/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улили с о.т. 343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване в кв.105 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/31.07.2020 г. (08-00-911/31.07.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Допускане изменение на ПУП на махала Молак в квартал 16.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/04.08.2020 г. (08-00-925/04.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.17 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.Гувнище, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     17. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/07.08.2020 г. (08-00-955/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     18. Разглеждане Предложение с вх.№ 142/07.08.2020 г. (08-00-956/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за финансиране разходи за ДДС по авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     19. Приемане на Декларация от Общински съвет – Годеч относно: Евентуална промяна границите на съдебния район на Районен съд - Костинброд.
     20. Други
20.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

20.08.2020 г.      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
=================================================================