Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 24.09.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 158/11.09.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Прекратяване дейността на временната комисия, създадена с Решение № 3 по Протокол № 2 от 18.11.2019 година.

Вносител: Председателят на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 104/30.04.2020 г. (08-00-554/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

За разглеждане:  Всички постоянни комисии

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 106/26.05.2020 г. (08-00-628/26.05.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговски дружества от 2001 година и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.

Вносител: Кмета на община Годеч

За разглеждане:  Всички постоянни комисии

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 155/31.08.2020 г. (08-00-1058/31.08.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 156/31.08.2020 г. (08-00-1059/31.08.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 30.06.2020 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 160/16.09.2020 г. (08-00-1136/16.09.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улици с о.т. 343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване в кв.105 по плана на град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 161/16.09.2020 г. (08-00-1137/16.09.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания със ЗП от 370 кв.м., находящ се в гр. Годеч, УПИ I, кв. 44.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 159 / 11.09.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Отмяна на Решение № 32 по Протокол №3 от 30.03.2017 година.

Вносител: Председател на ОбС-Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 162/16.09.2020 г. (08-00-1139/16.09.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Годеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 163/ 16.09.2020 г. от Богомил Богомилов – Председател на ПК ИБФПОС относно: Определяне размера на платения годишен отпуск и размера на допълнително трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет – Годеч.

Вносител: Председателя на ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                       

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 21.09.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

                                                                      

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                            Мария Владимирова