Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 06.10.2020 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  • Разглеждане Докладна записка с вх. № 165/05.10.2020 г. (08-00-1224/05.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Участие на Община Годеч като партньор на Община Костинброд по проект „Повишаване способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове“.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 06.10.2020 г. от 18,45 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

Председател на ОбС – Годеч /П/

Мария Владимирова 

05.10.2020 г.