Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15.10.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/11.09.2020 г. (08-00-1125/11.09.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 168/07.10.2020 г. (08-00-1252/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 166/07.10.2020 г. (08-00-1250/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч  и Поименния списък на капиталовите разходи за 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 167/07.10.2020 г. (08-00-1251/07.10.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител:Заместник-кмет на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 169/07.10.2020 г. (08-00-1254/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 7.85 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 170/07.10.2020 г. (08-00-1255/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертни пазарни оценки на движими вещи-общинска частна собственост: товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 171/08.10.2020 г. (08-00-1262/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.133.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 172/08.10.2020 г. (08-00-1263/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане на изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот 61652.1.234 и Поземлен имот 61652.1.192, с. Разбоище, община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 173/09.10.2020 г. (08-00-1268/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ

 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 174/09.10.2020 г. (08-00-1269/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 13.10.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

Мария Владимирова 

Председател на ОбС – Годеч

09.10.2020 г.