ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.12.2020 година от 10,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преразглеждане на Решение № 105 и Решение № 106 по Протокол № 10 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч, върнати за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Други
2.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 21.12.2020 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
     
     
      Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

15.12.2020 г.
===========================================================