ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
     1. Разглеждане Предложение с вх.№ 198 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Отчет за дейността на ОбС-Годеч и неговите комисии за периода 01.07.2020-30.11.2020 г.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 195 / 21.12.2020 г. (08-00-1567/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода ноември 2019 – март 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     3. Разглеждане Предложение с вх.№ 199 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2021 година.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 196 / 21.12.2020 г. (08-00-1565/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставени временни безлихвени заеми от Община Годеч за изплащане на възнагражденията на лицата, заети по проекти.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     5. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 197 / 21.12.2020 г. (08-00-1566/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и поименния списък за капиталовите разходи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     6. Разглеждане Предложение с вх.№ 188 / 27.11.2020 г. (08-00-1471 / 27.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 201 / 22.12.2020 г. (08-00-1569 / 22.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Разсрочване на публични общински вземания за такса битови отпадъци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     8. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     9. Разглеждане Предложение с вх.№ 200/22.12.2020 г. (08-00-1568/22.12.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
    10. Други
    10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.12.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                                                               Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
22.12.2020 г.
====================================================