ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.01.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на Отчет от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 22.01.2021 г. (08-00-101/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 22.01.2021 г. (08-00-102/22.01.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/ 22.01.2021 г. (08-00-103/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/ 22.01.2021 г. (08-00-99/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 6/ 22.01.2021 г. (08-00-98/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 8/22.01.2021 г. (08-00-100/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/22.01.2021 г. (08-00-104/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9.  Разглеждане Предложение с вх.№ 13/22.01.2021 г. (08-00-105/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/22.01.2021 г. (08-00-106/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване изцяло от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/22.01.2021 г. (08-00-107/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/22.01.2021 г. (08-00-97/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2021 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2021 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 4/20.01.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, гр. Годеч
Вносител: Председателя на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 16/22.01.2021 г. (08-00-108/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на двуетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ №III - 420 от квартал 10 в град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 17/22.01.2021 г. (08-00-109/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на закупуване на едноетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ № XXVIII-261, квартал 12, град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/22.01.2021 г. (08-00-110/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отказ за закупуване на двуетажна, масивна вилна сграда в УПИ № IV-общ. от квартал 5, село Губеш, община Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19/22.01.2021 г. (08-00-111/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч, кв. 131.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/22.01.2021 г. (08-00-112/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Каленовци, кв. 14.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/22.01.2021 г. (08-00-113/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП, с.Туден, местност „Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/22.01.2021 г. (08-00-114/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – кв. 53, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23/22.01.2021 г. (08-00-115/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020 година. Приемане Общински план за младежта за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
22.Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.01.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
Maрия Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
22.01.2021 г.
===========================================================