ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/19.02.2021 г. (08-00-265/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/19.02.2021 г. (08-00-266/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения № 4 с площ от 4.00 кв.м. и № 5 с площ от 5.70 кв.м. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№29/19.02.2021 г. (08-00-267/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения  с № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209 и 201, всяка с площ от 17.16 кв.м, находящи се на II етаж в сградата на бивша поликлиника в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр.Годеч, Софийска област.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/19.02.2021 г. (08-00-268/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен № 2 в двора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Годеч, с площ от 15 кв.м.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/19.02.2021 г. (08-00-269/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение на Решение № 85 по Протокол № 7 от 24.09.2020 г. на Общински съвет -Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „ЕИМСКРНУ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/19.02.2021 г. (08-00-270/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв. 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 33/19.02.2021 г. (08-00-271/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, - 2 етап.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 34/19.02.2021 г. (08-00-272/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Годишен отчет на Община Годеч по изпълнение на мерките заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2020 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/19.02.2021 г. (08-00-273/19.02.2021 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгл. Заповед № 71 от 19.02.2021 г. на Кмета на Община Годеч/ относно: Разглеждане и приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2020 г. и проект-бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№  2/18.01.2021 г. (08-00-72/18.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЕИМСКРНУ”
     ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Други
11.1. Информация от Сдружение Футболен Клуб „КОМ-98” гр.Годеч за дейността през 2020 година /вх.№ 36/19.02.2021 г./
 
11.2 Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 
   
       Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

           
 Коци Костадинов
Зам.-председател на ОбС – Годеч

19.02.2021 г.
==============================================