съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.04.2021 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 01.04.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 08.04.2021 г. (08-00-491/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50 / 08.04.2021 г. (08-00-492/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01 от 10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 08.04.2021 г. (08-00-493/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 52 / 08.04.2021 г. (08-00-494/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Годеч в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/29.09.2020 г. за планираните дейности и разходи за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 53/08.04.2021 г. (08-00-495/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 54 / 08.04.2021 г. (08-00-496 / 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Държавна агенция „Електронно управление“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 55 / 08.04.2021 г. (08-00-497/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/25.03.2021 г. (08-00-417/24.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/01.04.2021 (08-00-446/31.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2020-2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 56 / 08.04.2021 г. (08-00-498/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Допълнение на Решение № 102 / 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
12.Други
12.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 12.04.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
08.04.2021 г.       Мария Владимирова
                              Председател на ОбС – Годеч
====================================================