ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 20.10.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.10.2022 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 116/30.09.2022 г. (08-00-1243/30.09.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120/11.10.2022г. (08-00-1294/11.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118/04.10.2022г. (08-00-1220/27.09.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване, различно от пасища, мери и ливади.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
4. Разглеждане на Предложения с вх.№ 121/11.10.2022 и № 122/11.10.2022 г. (08-00-1295/11.10.2022 г. и № 08-00-1296/11.10.2022)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 124/14.10.2022г. (08-00-1317/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ VI-1597, целият  с площ от 670 кв.м, находящ се в кв. 28 по действащия регулационен план на град Годеч, община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 126 / 14.10.2022г. (08-00-1319 / 14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.29 в м. „Петров рид” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 128/14.10.2022г. (08-00-1326/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.43.1002 в м. „Трап” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 127/14.10.2022г. (08-00-1320/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73417.8.24 в м. „Старо лозе” от кадастралната карта на  село Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/10.10.2022г. (08-00-1292/10.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Разбоище в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 125/14.10.2022г. (08-00-1318/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Голеш в квартал 22.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
11. Други
11.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 18.10.2022 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
 14.10.2022 г.