ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 21.07.2023 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация
 
      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.07.2023г одина от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 14.07.2023 г. (08-00-916/14.07.2023 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч 
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/14.07.2023г. (08-00-915/14.07.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч 
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/ 14.07.2023 г. (08-00-914/ 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Други
4.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 20.07.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.
 
                      Мария Владимирова
                      Председател на ОбС – Годеч
 
14.07.2023 г.
===============================