Featured

ОБЯВЛЕНИЕ за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд -- 04062024

дата на публикуване: 04.06.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 58 по Протокол № 5 / 29.05.2024 г. от заседание на Общински съвет - Годеч,

      Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №2);
2.2. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №3);
2.3. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №4).

3. В срок до 30.06.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател по образец, съгласно чл. 7а от Наредба №7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (Приложение №1), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч да се обръща за препоръки (Приложение №4);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №3);
3.7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.8. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №2).

• Документи /за изтегляне/ за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /п/
Председател на Общински съвет – Годеч

===================------------------=====================