ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ОТМЕНЕНА:

Препис-извлечение от Протокол № 3/28.03.2019 г. от заседание на ОбС
РЕШЕНИЕ № 28 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” –0; „въздържали се”- 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ                            РЕШИ:

Общински съвет-Годеч приема Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч, приета с Решение №198 по Протокол №21 от 16.12.2004 г. на Общински съвет-Годеч, както следва:

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч

======================================

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби.

Чл.2. Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Чл.3. Правото на специална закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

Чл.4. Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел:

 1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата.
 2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по изкуствата;
 3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Чл.5. Специалната закрила по наредбата се осъществява от:

 1. Кмета на общината;
 2. Дирекция “Социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане.

Чл.6. Дирекция “Социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане осъществява дейност по проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения, както и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното време.

Раздел ІІ

Мерки за закрила на деца с изявени дарби

 

Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:

 1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства,наука и спорт;
 2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери;
 3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Чл.8. Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата са:

 1. проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време;
 2. подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка;
 3. освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата.

Чл.9. Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 18 годишна възраст в дневна /присъствена/ форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.10.

Чл.10.(1)Министърът на културата, минис­търът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта всяка година до 30 юни внасят в Министерския съвет програма за след­ващата календарна година на мерките за насър­чаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и на националните и международните конкурси, олимпиади и състе­зания, за които се прилагат мерки за закрила на деца с изявени дарби по наредбата. Необходи­мите средства за предоставяне на закрилата по програмата се предвиждат по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта за съответната година.

(2) Министерският съвет приема с решение програмата по ал. 1.

Чл.11. Кметът на общината прави пред­ложение до дирекцията „Социално подпомага­не" на Агенцията за социално подпомагане за включване в общинската програма по чл. З, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за зак­рила на детето на мерки за осигуряване на въз­можности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на творческите заложби и пот­ребности на деца с изявени дарби.

Раздел III

Условия и ред за предоставяне на специална

закрила на деца с изявени дарби

 

Чл. 12. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:

1.детето;

2.родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

(2) Искането по ал. 1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се мотивира.

Чл. 13. (1) Мерките по чл. 8 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или със­тезание в областта на изкуството, науката и спор­та на общинско, регионално, национално или международно равнище, в размер до три пъти гарантирания минимален доход за страната.

(2)Финансово подпомагане по ал. 1 се отпуска само за мерки, предвидени в програмата по чл. 10.

(3)За осъществяване на мерките по чл. 8, т. 1 и 2 се представят следните документи:

1.искане за предоставяне на специална зак­рила съгласно чл. 12, ал.

2.копие от удостоверението за раждане или
лична карта на детето;

3.препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер;

4.документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта на общинско, ре­гионално, национално или международно рав­нище в съответната календарна година;

5.         справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 7, т. 1 и 2.

(4)       За осъществяване на мерките по чл. 8,т. З се представят следните документи:

1. искане за предоставяне на специална закрила съгл. чл. 12, ал. 2;

2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

3. покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ, потвърждаващ участието.

Чл.14. (1) Мерките по чл. 8, т. 1 се осъщес­твяват чрез предоставяне на писмена информа­ция от дирекция „Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерст­вото на младежта и спорта въз основа на пода­дено искане по чл. 12, ал. 2.

(2)Мерките по чл. 8, т. 2 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете с изявени дарби в размер до гарантирания минимален доход за страната.

(3)Финансово подпомагане по ал. 2 се предоставя само за мерки, включени в общинската програма по чл. З, ал. 1 от Правилника за при­лагане на Закона за закрила на детето.

(4)       За осъществяване на мерките по чл. 8,т. 2 се представят следните документи:

1.искане за предоставяне на специална закрила съгл. чл. 12, ал. 2;

2.копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

3.препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индиви­дуална подготовка;

4.документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;

5.справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 8, т. 2.

(5)       От заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата се освобождават деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година, въз основа на документ, удосто­веряващ това обстоятелство.

Чл. 15. (1) За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се представят:

1.искане за предоставяне на специална закрила съгл. чл. 12, ал. 2;

2.копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

3.документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 10.

(2)Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия съгласно закон или акт на Министерския съвет, той попълва декларация, че ще получава само стипендията по наредбата.

(3)Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща от съответното училище за 12 месеца в размер 50 на
сто от минималната работна заплата за страната.

(4)Учениците губят правото си на стипендия, когато:

1.прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;

2.имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до изтичането на срока на наказанието.

(5)Средствата за стипендии се осигуряват ежегодно с държавния бюджет и с бюджетите на общините.

(6)Средствата за стипендии на деца от общинските училища, които са класирани на пър­во, второ или трето място на национален или международен конкурс в областта на изкуствата, науката и спорта, се осигуряват от съответните общини.

Чл.16. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя:

1.         за мерките по чл. 7 със заповед на:

а)        министъра на културата - за деца с изявени дарби в областта на изкуствата;

б)        министъра на образованието и науката —за деца с изявени дарби в областта на науката;

в)         министъра на младежта и спорта - за деца с изявени дарби в областта на спорта;

2.         за мерките по чл. 8, т. 2 - със заповед на Кмета на общината.

(2) Искането по чл. 12, ал. 2 се разглежда в едномесечен срок от постъпването му, като ак­товете по ал. 1 се издават и обжалват по реда на Закона за административното производст­во, съответно на Закона за Върховния адми­нистративен съд.

Чл.17. (1) При предоставянето на закрила по наредбата органите по чл. 5 се подпомагат от експертно-консултативни комисии.

(2)Комисиите по ал. 1 са в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта.

(3)Органът, предоставящ закрилата, приема правила за реда и организацията на работа на комисията,

(4)       Комисията представя протоколите от работата си на органа, предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

Чл.18. (1) Предоставянето на специална зак­рила по наредбата се отразява в Дневника за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила, съгласно при­ложение № 2.

(2)Дневникът се изготвя от администраци­ята на органа, предоставил закрилата.

(3)Министерството на културата, Министер­ството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и кметовете на
общини предоставят данните по ал. 1 за вписване в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква „а" от Закона за закрила на детето.

(4)Дирекция „Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане предоставя данните по ал. З за вписване в информационната система по чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето.

(5)Данните по ал. З и 4 се предоставят до 10-о число на месеца, следващ тримесечието на предоставяне на закрилата.

Заключителни разпоредби

§1. Наредбата се издава на основание чл.5, ал.3 от Закона за закрила на детето.

§2. Изпълнението на наредбата се възлага на директорите на учебни заведения на територията на община Годеч, Дирекция “Социално подпомагане” и Кмета на Общината.

§3. Наредбата е приета с Решение №198/16.12.2004 г. по Протокол № 21 на ОбС –Годеч и влиза в сила от 01.01.2005 година.