Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в Община Годеч

   Тези правила се приемат на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и могат да бъдат отменяни, изменяни или допълвани по реда на тяхното приеманe.
   Настоящите правила са приети с решение №12 по Протокол №1/31.01.2019г. от заседание на Общински съвет - Годеч и публикувани на 10.03.2019г.

Вижте ТУК:

==================================================