Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

            Този правилник отменя Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 14 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общински съвет – Годеч.
           Този правилник е приет с Решение № 62 по Протокол № 6 от 28.08.2020 г. Решение № 62 по Протокол № 6 от 28.08.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и влиза в сила от деня на приемането му.
            Измененията и допълненията в правилника са приети с Решение № 101 по Протокол № 10 от 30.11.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и влизат в сила от деня на приемането му.

Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Годеч ...

Вижте ТУК:

=============================================